Tarih : 17.02.2016
Yayın Dönemi : Temmuz 2016

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef   Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

38418978-120[37-15/22]-6573

17/02/2016

Konu

:

İş Takipciliği faaliyetinde ikametgah ve işyeri olarak kullanılan daire için yapılan giderlerin ticari kazanç tespitinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, … 'da bulunan ilaç firmalarının Bakanlıklar vb. kamu kuruluşlarındaki işlerini takip ettiğiniz, bu faaliyetiniz nedeniyle tarafınıza yapılan ödemeler için fatura düzenlediğiniz, işyeri adresi olarak kendinize ait ikamet ettiğiniz dairenin bir kısmını kullandığınız belirtilerek, söz konusu dairenin iç kısmına yaptırdığınız tadilat (badana-boya, parke döşemesi, mutfak ve banyo seramiklerinin değiştirilmesi vb.) ve dış kısmına yaptırdığınız mantolama, çatı tamiratı vb. büyük tadilat ve onarım harcamalarının Gelir Vergisi Kanununa göre ticari kazancınızın tespitinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

 

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinde: "Her türlü ticari ve sınai faaliyetten doğan kazançlar ticari kazançtır." hükmüne yer verilmiştir.

 

            Yine aynı Kanunun 40 ncı maddesinde safi kazancın tespitinde indirilecek giderler bentler halinde sayılmış olup, anılan maddenin (1) numaralı bendinde ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin safi kazancın tespitinde indirim konusu yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.

 

            Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilebilmesi için yapılan genel giderlerin matrahtan indirilebilmesi için giderle kazancın elde edilmesi ve idamesi arasında illiyet bağının bulunması, giderin keyfi olmaması, yani kazancın elde edilmesi için mecburi olarak yapılması, yapılan gider karşılığında gayrimaddi bir kıymet iktisap edilmemiş olması gerekir.

 

            Ayrıca, bu giderlerin tevsik edici belgelere dayanması (fatura, fatura yerine geçen vesikalar gibi ) ve yasal kayıtlarda izlenmesi gerekmektedir.

 

            Öte yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 156 ncı maddesinde işyeri, "Ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyette iş yeri; mağaza, yazıhane, idarehane, muayenehane, imalathane şube, depo, otel, kahvehane, eğlence ve spor yerleri, tarla, bağ, bahçe, çiftlik, hayvancılık tesisleri, dalyan ve voli mahalleri, madenler, taş ocakları, inşaat şantiyeleri, vapur büfeleri gibi ticari, sınai, zirai veya mesleki bir faaliyetin icrasına tahsis edilen veya bu faaliyetlerde kullanılan yerdir." şeklinde açıklanmıştır.

 

         Bu çerçevede, hem işyeri hem ikametgah olarak kullandığınız konuta ilişkin olarak yapılan badana-boya, parke döşenmesi, mutfak ve banyo fayanslarının değiştirilmesi, mantolama, çatı tamiratı vb. işlere ait harcamalar ile yürütmekte olduğunuz iş takipçiliği faaliyetiniz dolayısıyla elde edeceğiniz kazancın elde edilmesi ve idamesi arasında illiyet bağının bulunmaması nedeniyle söz konusu harcamaların ticari kazancınızın tespit edilmesi esnasında indirim olarak dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır.

 

            Bilgi edinilmesi rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.