Tarih : 14.01.2016
Yayın Dönemi : Temmuz 2016

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef   Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

84098128-120.01.02.10[40-2015/2]-17

14/01/2016

Konu

:

İşi terk tarihinden sonra ödenen Sosyal Güvenlik Kurumu Primlerinin gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 7/11/2014 tarihinde faaliyetinizi terk ettiğiniz, işyerinizde çalışan işçilerin sosyal güvenlik primlerini zamanında ödeyemediğiniz, gerek 6552 sayılı Kanun kapsamında taksitlendirilen gerekse taksitlendirilmeyen 2014 yılına ilişkin prim tutarlarını 2015 yılında ödemeye başlayacağınız belirtilerek, geçici vergi beyanlarınızda kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate almak suretiyle vergi matrahınıza ilave ettiğiniz söz konusu prim tutarlarının 2014 yılına ilişkin kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinde, her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

Gelir Vergisi Kanununun "İndirilecek Giderler" başlıklı 40 ıncı maddesinin (2) numaralı bendinde ise hizmetli ve işçilerin iş yerinde veya iş yerinin müştemilatında iaşe ve ibate giderleri, tedavi ve ilaç giderleri, sigorta primleri ve emekli aidatı (Bu primlerin ve aidatın istirdat edilmemek üzere Türkiye'de kain sigorta şirketlerine veya emekli ve yardım sandıklarına ödenmiş olması ve emekli ve yardım sandıklarının tüzel kişiliği haiz bulunmaları şartıyla), 27 nci maddede yazılı giyim giderlerinin safı kazancın tespitinde indirim konusu yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.

 

Diğer taraftan, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun "Prim Belgeleri ve Primlerin Ödenmesi" başlıklı ikinci bölümünde sigorta primlerinin ödenmesine ilişkin çeşitli hükümlere yer verilmiş olup, anılan bölümün "Primlerin ödenmesi" başlıklı 88 inci maddesinin onbirinci fıkrasında, kuruma fiilen ödenmeyen prim tutarlarının, gelir vergisi ve kurumlar vergisi uygulamasında gider yazılamayacağı hükmüne yer verilmiştir.

 

Buna göre, gerek 6552 sayılı Kanun kapsamında taksitlendirilen gerekse taksitlendirilmeyen ve ödemelerine 2015 yılında başladığınız Sosyal Güvenlik Kurumu primlerinin, 5510 sayılı Kanuna göre dönemine ve ait olduğu yıla bakılmaksızın fiilen ödendiği tarihte gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmakla birlikte, faaliyetinizi 7/11/2014 tarihinde terk etmeniz nedeniyle, söz konusu Sosyal Güvenlik Kurumu primlerini, 2014  yılına ilişkin kazancınızın tespitinde Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin (2) numaralı bendi kapsamında gider olarak indirim konusu yapmanız mümkün bulunmamaktadır.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.