Tarih : 24.03.2015
Yayın Dönemi : Temmuz 2016

T.C.

ÇANAKKALE   VALİLİĞİ

Defterdarlık   Gelir Müdürlüğü

Sayı

:

47423198-120[94-2014/2]-5

24/03/2015

Konu

:

Stopaj Gelir Vergisi

 İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmadığınız ve Türkiye’de çalışmadığınız belirtilerek, T.C. … Bankası nezdinde açılan hesabınıza tahakkuk ettirilen faiz gelirleri üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.       

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinde, Türkiye'de yerleşmiş olan gerçek kişilerin tam mükellefiyet esasında Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazanç ve iratların tamamı üzerinden vergilendirilecekleri, 6 ıncı maddesinde ise Türkiye'de yerleşmiş olmayan gerçek kişilerin sadece Türkiye'de elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden vergilendirilecekleri hükme bağlanmıştır.

            Anılan Kanunun geçici 67 nci maddesinde de, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elde tutulması ve elden çıkarılmasından sağlanan gelirler ile mevduat faizleri, repo gelirleri ve katılım bankalarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine yönelik düzenlemelere yer verilmiş olup, anılan maddenin (4) numaralı fıkrasında; bankalar arası mevduat ile aracı kurumların borsa para piyasasında değerlendirdikleri kendilerine ait paralarına yürütülen faizler hariç olmak üzere, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yazılı menkul sermaye iratlarından ödemeyi yapanlarca %15 oranında vergi tevkifatı yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

             1/1/2013 tarihli ve 28515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karar ile de geçici 67 nci maddenin (4) numaralı fıkrası kapsamındaki bazı tevkifat oranları hesabın vadesine ve türüne göre %10 ile % 18 arasında değişen oranlarda uygulanmak üzere yeniden tespit edilmiştir.

             Ayrıca, anılan maddenin (5) numaralı fıkrasında, "Gelir sahibinin gerçek veya tüzel kişi ya da dar veya tam mükellef olması, vergi mükellefiyeti bulunup bulunmaması, vergiden muaf olup olmaması ve elde edilen kazancın vergiden istisna olup olmaması (1), (2), (3) ve (4) numaralı fıkra hükümleri uyarınca yapılacak tevkifatı etkilemez." hükmüne yer verilmiştir.

             Öte yandan, 257 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğinin “10. Çifte vergilemeyi önleme anlaşmalarının uygulanması” başlıklı bölümünde, geçici 67 nci maddede düzenlenmiş olan tevkifat uygulamalarında, tevkifata konu geliri elde etmiş olan kişinin mukim olduğu ülke ile yapılmış ve yürürlükte olan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması hükümlerinin önem arz etmekte olduğu, Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması hükümlerinden yararlanmak suretiyle Türkiye'de elde ettiği kazanca tevkifat uygulanmamasını veya düşük oranda tevkifat uygulanmasını talep eden diğer ülke mukiminin, ilgili ülkenin yetkili makamları tarafından düzenlenerek imzalanmış mukimlik belgesinin aslını ve tercüme bürolarınca tercüme edilmiş örneğini ilgili vergi dairesine, banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla veya doğrudan ibraz etmesi gerektiği, bir takvim yılına ilişkin mukimlik belgesinin, izleyen yılın dördüncü ayına kadar geçerli olduğu ve söz konusu belgenin her yıl yenilenmesi gerektiği açıklamalarına yer verilmiştir.

             Buna göre, T.C. … Bankası nezdinde açılan hesabınıza tahakkuk ettirilen faiz gelirleri üzerinden Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinin (4) numaralı bendi kapsamında 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında yer alan düzenlemeler çerçevesinde vadelere ve hesap türüne göre değişen oranlarda tevkifat yapılması gerekmekte olup, tevkifat uygulamasında tam veya dar mükellef olmanızın önemi bulunmamaktadır.

            Diğer taraftan, Türkiye'de dar mükellefiyet esasında vergilendiriliyor olmanız halinde, ülkeniz yetkili makamları tarafından düzenlenerek imzalanmış mukimlik belgenizin aslını ve tercüme bürolarınca tercüme edilmiş örneğini ibraz etmeniz şartıyla Türkiye'de elde edilen kazancınıza mukimi olduğunuz ülke ile Ülkemiz arasında imzalanan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasında geçerli olan tevkifat oranının uygulanması mümkün bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim. 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.