Tarih : 18.03.2015
Yayın Dönemi : Temmuz 2016

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

 BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef   Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

64597866-120[GEÇ.67-2016]-33

18/03/2015

Konu

:

Saklamacı kuruluş olan bankanın GVK Geç.67 madde   kapsamında tevkifat yapma zorunluluğu bulunup bulunmadığı.

  İlgide kayıtlı özelge talep formunda; başka bankaların kurucusu olduğu yatırım fonu katılma belgesi alım ve satım işlemlerini gerçekleştiren yatırımcılara Bankanız tarafından saklama hizmeti verildiği, portföy yönetim şirketleri tarafından ilgili yatırım fonlarına katılmak isteyen müşteriler için yatırım fonunun kurucusu olan banka/aracı kurum nezdinde tek bir havuz hesabı açıldığı ve işlemlerin operasyonel maliyetler de göz önüne alınarak bu tek hesap üzerinden gerçekleştirildiği, böyle bir hesap üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin portföy yönetim şirketi adına oluştuğu ve yatırım fonu kurucusu banka/aracı  kurum tarafından yatırımcı bilgilerinin bilinemediği, portföy yönetim şirketinin ise işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından ilgili yatırımcı bilgilerini, pay, adet, fiyat bilgileri ile birlikte Bankanıza gönderdiği ve Bankanız tarafından da saklama hizmeti verildiği belirtilerek, yatırımcıların gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin bilgilerin (fiyat, maliyet vs.) portföy yönetim şirketleri tarafından saklamacı kuruluşlara gönderildiği durumlarda, saklamacı kuruluş olan Bankanız tarafından bu tür işlemlerden tevkifat yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elde tutulması ve elden çıkarılmasından sağlanan gelirler ile mevduat faizleri, repo gelirleri ve katılım bankalarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine yönelik düzenlemelere yer verilmiş olup, anılan maddenin (1) numaralı fıkrasında "Bu maddenin uygulaması bakımından banka veya aracı kurumlar (işleme taraf olanlar) kendilerinde bulunan veya ulaştırılan bilgi ve belgeler kapsamında tarhiyattan sorumlu tutulurlar. Bilgilerin eksik veya yanlış olması nedeniyle eksik beyan edilen kısım için bildirimi yapan adına gerekli tarhiyat yapılır." hükmü yer almaktadır.

            Ayrıca, konu ile ilgili olarak yayımlanan 257 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde;

            “...   

            2.1. Tevkifat yapmakla sorumlu olanlar

            ...

            Banka ve aracı kurumlarca menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçları ile ilgili olarak yapılacak tevkifatta, her kurumun sorumluluğu kendisine gelen bilgi-belge ile sınırlı tutulacaktır. Bu durumda eksik, yanlış veya yanıltıcı bilgi nedeniyle ziyaa uğratılan vergi cezalı olarak, bildirimi yapan kişi- kurum/kuruluş adına tarh edilecektir.

              ...

            2.1.1. Saklamacı kuruluşların tevkifat sorumluluğu

            Menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan kişi veya kurumlar, satın aldıkları kıymete ilişkin saklama hizmetini, Takasbank-Merkezi Kayıt Kuruluşu dışında saklama hizmeti veren saklamacı kuruluşlardan sağlayabilmektedir. Bu kuruluşlar müşterilerinin menkul kıymet hareketlerinin kaydının tutulması, bunların maliyet ve satış fiyatı bilgileri ile dönemsel getirilerinin takip ve tahsiline ilişkin işlemlerin yürütülmesini onlardan aldıkları yetki çerçevesinde ve müşterileri adına yürütmektedirler.

            ...

            Saklamacı kuruluşların taraf olduğu işlemlerde, müşterilere ait menkul kıymetlere ilişkin maliyet ve fiyat bilgilerinin en sağlıklı şekilde saklamacı kuruluşlar tarafından izlenebiliyor olması ve aracı kurumların bilgisi dahiline girmeden, bazı tezgah üstü işlemlerin saklamacı kuruluşlar nezdinde gerçekleşiyor olması nedenleriyle; Geçici 67 nci maddenin (17) numaralı fıkranın Bakanlığımıza verdiği yetki çerçevesinde, Takasbank-Merkezi Kayıt Kuruluşu dışındaki saklamacı kuruluşlardan saklama hizmeti alan yatırımcılar açısından, tevkifatın bu yatırımcıların varlıklarının bulunduğu saklamacı kuruluşlarca yapılması uygun bulunmuştur.

            2.1.1.1. İzlenecek yöntem

            Takasbank- Merkezi Kayıt Kuruluşu dışındaki saklamacı kuruluşlardan saklama hizmeti alan yatırımcıların, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarından elde edilen gelirlere ilişkin tevkifat sorumluluğu, bu Tebliğde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde, saklama hizmeti veren kuruluşlarca yerine getirilecektir. Buna göre saklama hizmeti veren kuruluşlarca yapılacak vergi tevkifatı aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

            Alış veya satış işlemini gerçekleştiren aracı kurum, işlemini gerçekleştirdiği menkul kıymetlerle ilgili tarih, alış maliyeti veya satış fiyatına ilişkin bilgileri işlemin gerçekleştiği gün itibarıyla detaylı bir şekilde müşterinin belirttiği saklamacı kuruluşa bildirecektir.

            Saklamacı kuruluşlar, saklama hizmeti verdikleri müşterileri hesabına bir alış ya da satış bilgisi geldiğinde, her bir müşteri için, gelen bilgileri işlem tarihi, maliyeti ve satış fiyatı verilerini izleyecek şekilde kayda alacaktır. Alım-satım işleminin tamamlanması sonucunu doğuran ikinci işleme ilişkin bilgiler saklamacı kuruluşa bildirildiğinde ise, saklamacı kuruluşça, ilk giren ilk çıkar yöntemi veya gün içi işlemlerde ağırlıklı ortalama fiyat bilgisi kullanılarak tespit edilecek kazanç üzerinden tevkifat yapılacaktır.

            Saklama hizmeti veren kuruluşların bu kapsamda yapacakları vergi tevkifatıyla ilgili sorumlulukları kendilerine gelen bilgi ve belge ile sınırlı olacaktır.

            …

            2.1.1.5. Takasbank- Merkezi Kayıt Kuruluşu dışındaki saklamacı kuruluşlardan saklama hizmeti alan yatırımcı talimatlarını yerine getiren banka ve aracı kurumların yapacağı işlemler

            Takasbank-Merkezi Kayıt Kuruluşu dışındaki saklamacı kuruluşlardan saklama hizmeti alan yatırımcıların alım ve satım işlemlerine aracılık eden banka ve aracı kuruluşlar, müşterinin işlem talimatı verirken Takasbank- Merkezi Kayıt Kuruluşu dışında bir saklamacı kuruluştan saklama hizmeti aldığını ve yaptığı işleme ilişkin tevkifatın kendisinin saklamacı kuruluşu tarafından yerine getirileceğini yazılı olarak belirtmesi halinde; gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin kendilerinin aldıkları komisyonlar da dahil fiyat ve maliyet bilgilerini ve bu işlemden doğabilecek tevkifatın saklamacı kuruluşca yapılacağını işlemin gerçekleştiği tarih itibarıyla müşterilerin belirttiği saklamacı kuruluşlara bildireceklerdir.

            Bu müşteriler bakımından banka ve aracı kuruluşların tevkifat sorumluluğu bulunmamaktadır.

            İşlem talimatı veren müşterinin, işlem talimatı verirken veya bu tarihten önce yapacağı bir sözleşme ile bundan böyle kendisi adına yapılacak tüm işlemleri için Takasbank-Merkezi Kayıt Kuruluşu dışında bir saklamacı kuruluştan saklama hizmeti aldığını ve bu işleme ilişkin tevkifatın kendisinin saklamacı kuruluşunca yerine getirileceğini yazılı olarak belirtmemesi halinde, söz konusu işleme ilişkin tevkifat yükümlülüğü, bu Tebliğde belirtilen genel esaslara göre banka veya aracı kurum tarafından yerine getirilecektir."

            açıklamalarına yer verilmiştir.

            Öte yandan, 258 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin "4.Diğer Hususlar" başlıklı bölümünün “4.3” numaralı alt bölümünde, müşteri tarafından yukarıda bahsi geçen bildirimin yapılmadığı durumlarda, söz konusu yazılı bildirimin bu müşteriye saklama hizmeti veren saklamacı kuruluş tarafından yapılmasının da mümkün bulunduğu belirtilmiştir.

            Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; saklama hizmeti verdiğiniz yatırımcıların yatırım fonu katılma belgelerinden elde ettikleri gelirler üzerinden, işleme aracılık eden bankalar ve aracı kurumlarca alınan komisyonlar da dahil tarafınıza ulaşan fiyat ve maliyet bilgileri çerçevesinde Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinin  (1) numaralı fıkrası kapsamında Bankanızca tevkifat yapılması gerekmektedir.

            Diğer taraftan, anılan madde kapsamında yapılacak tevkifatta her kurumun sorumluluğu kendisine gelen bilgi ve belge ile sınırlı olduğundan, eksik, yanlış veya yanıltıcı bilgi nedeniyle vergi ziyaına sebep olunması halinde, ziyaa uğratılan verginin cezalı olarak, bildirimi eksik, yanlış veya yanıltıcı yapan kişi-kurum/kuruluş adına tarh edileceği tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.