Tarih : 17.06.2016
Yayın Dönemi : Haziran 2016

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef   Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

62030549-120[67-2016/283]-82911

17/06/2016

Konu

:

Noterlik görevinden el çektirilmesi durumunda, bloke edilen tutarların noter geliri sayılıp sayılmayacağı.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda 19/4/1995 tarihinden itibaren noterlik faaliyeti ile iştigal ettiğinizi, 1512 sayılı Noterlik Kanununun 123/3 üncü maddesi gereğince Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 25/1/2016 tarihinde görevden el çektirildiğinizi, aynı Kanunun 34 üncü maddesine göre tarafınıza yapılacak ödemelerin bir kısmının soruşturma ve kovuşturma kesin bir kararla sonuçlanıncaya kadar alıkonulacağını belirterek, vereceğiniz geçici vergi ve gelir vergisi beyannamesine bloke edilen tutarın dahil edilip edilmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 65 inci maddesinde, her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançların serbest meslek kazancı olduğu hüküm altına alınmış, serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılması şeklinde tanımlanmıştır.

 

Aynı Kanunun 66 ncı maddesinde de, serbest meslek faaliyetini mutad meslek halinde ifa edenler, serbest meslek erbabı olarak tanımlanmış, 67 nci maddesinin birinci fıkrasında, serbest meslek kazancının bir hesap dönemi içinde serbest meslek faaliyeti karşılığı olarak tahsil edilen para ve ayınlar ve diğer suretlerle sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerden, bu faaliyet dolayısıyla yapılan giderler indirildikten sonra kalan fark olduğu hüküm altına alınarak, serbest meslek erbabı için,

 

1. Ittıla hasıl etmeleri kaydiyle, namlarına kamu müessesine, icra dairesine, bankaya, notere veya postaya para yatırılması,

 

2. Serbest meslek kazancı olarak doğan alacağın başka bir şahsa temliki (Temlikin ivazlı olup olmadığına bakılmaz. İvazlı temliklerde ivazın tahsil şartı aranmaz.) veya müşterisine olan borcu ile takası;

 

nın tahsil hükmünde olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 34 üncü maddesinde "Noterlerin, tutuklanma, işten el çektirme ve geçici olarak işten çıkarma gibi sebeplerden dolayı geçici bir süre işlerinden ayrılmaları halinde görevleri 33 üncü madde uyarınca gördürülür.

 

Bu takdirde, geçici olarak işten çıkarma hali ayrık olmak üzere diğer hallerde, noterlik aidatı ayrıldıktan sonra safi gelirin noter vekiline verilen ücretten artan kısmının yarısı notere verilip, diğer yarısı zimmeti çıktığı takdirde mahsup edilmek, aksi takdirde notere iade olunmak üzere, soruşturma ve kovuşturma kesin bir kararla sonuçlanıncaya kadar alıkonulur…" hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıda yer alan hükümler çerçevesinde, serbest meslek kazancının tespitinde tahsil esası geçerli olduğundan, 'noterlik görevinden el çektirilmesi nedeniyle bloke edilen tutar serbest meslek kazancı yönünden tarafınızca elde edilmiş bir kazanç sayılmayacaktır.

 

Bu nedenle, söz konusu bloke tutarın geçici vergi ve gelir vergisi beyanınıza dâhil edilmemesi gerekir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.