Tarih : 20.12.2016
Yayın Dönemi : Ocak 2017

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Konya Vergi Dairesi Başkanlığı

Sayı: 31435689-120.01.02.08 - 97832

20.12.2016

Konu: Yol tretuvar işçiliği işinin yıllara sari inşaat kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği

İlgide kayıtlı özelge talebinizde, ………… Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ihale edilen yol tretuvar (kilitli parke bordür döşeme) hizmet işine ilişkin ekteki sözleşmeye istinaden, şirketinizce yapılacak söz konusu işin yıllara sari inşaat kapsamında değerlendirerek vergi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hususunda bilgi istenilmektedir.


193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesinin birinci fıkrasında; "Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat (dekapaj işleri de inşaat işi sayılır) ve onarma işlerinde kar veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak, mezkur yıl beyannamesinde gösterilir." hükmü yer almaktadır.


Bir işin Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesi kapsamında değerlendirilebilmesi için;


-Faaliyet konusunun inşaat ve onarma işi olması,


-İnşaat ve onarma işinin birden fazla takvim yılına sirayet etmesi,


-İnşaat ve onarma işinin taahhüde bağlı olarak yapılması,


şartlarının bir arada aranılması gerekmektedir.


Öte yandan, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hak ediş ödemeleri üzerinden istihkak sahiplerinin kurumlar vergisine mahsuben vergi kesintisi yapılacağı hükme bağlanmıştır.


Diğer taraftan, 3194 sayılı İmar Kanununun 5 inci maddesinde, yapı karada veya suda daimi ve muvakkat resmi ve hususi yer altı ve yerüstü inşaat ile bunların ilave değişiklik ve tamirlerinin içine alan sabit ve müteferrik tesislerdir şeklinde tanımlanmıştır.


İnşaatı, genellikle demir, çimento vs. gibi iptidai maddelerden bir yapı veya bunların mütemmim cüzlerinin imali olarak tanımlamak mümkündür. Onarım ise bir gayrimenkulün iskeleti dışında harap olan kısımlarının yeniden yapılması ile ilgili büyük ölçüdeki tamirat ve yenileme faaliyetlerini ifade etmektedir.


4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesinde "yapım" bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işleri olarak tanımlanmıştır.


İlgide kayıtlı özelge talebiniz ekindeki sözleşmenin incelenmesi neticesinde; Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ile şirketiniz arasında 29.02.2016 tarihinde imzalanan sözleşmenin konusunun (madde 5), "Yol Tretuvar İşçiliği" Hizmet Alımı (Parke Döşenmesi, Bordür Döşenmesi, Beton Oluk Döşenmesi, Ağaç Çemberi Yerleştirilmesi) işi olduğu; işin süresinin (madde 9), işe başlama tarihinden itibaren 330 (üç yüz otuz) gün olduğu, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacağı (madde 10.2), sözleşme konusu iş tamamlandığında teslim alınan işin muayene ve kabul işlemlerinin Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği ile Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümlere göre yapılacağı, Teknik Şartnamede ise gerekli malzemenin idare tarafından yükleniciye teslim edildikten sonra, sadece döşeme işinin yüklenici tarafından yerine getirileceğinin belirtildiği görülmüştür.


Buna göre; söz konusu sözleşme kapsamında Şirketinizce yüklenilen ve gerekli malzemenin idare tarafından teslim edilmesinden sonra, sadece döşemesi şirketiniz tarafından gerçekleştirilen "Yol Tretuvar İşçiliği" işi niteliği itibarıyla inşaat işi olmayıp söz konusu iş, şirketiniz tarafından üstlenilen bir inşaat işiyle birlikte gerçekleştirilmemesi kaydıyla,  193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesi kapsamında değerlendirilmeyecektir.


Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.