Tarih : 21.08.2017
Yayın Dönemi : Ağustos 2017

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı: 11395140-105[Vuk-1-20581]-257836

21.08.2017

Konu: Ameliyatlarda Kullanılan Cerrahi Enstrüman Setlerinin Amortisman Oranı

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesi neticesinde; her türlü medikal ve biomedikal cihaz sektöründe kullanılan alet, madde, malzeme, makine ve ekipmanların işletmeciliği ile alım ve satımını yapmakta olduğunuzdan bahisle şirketiniz tarafından amortismana tabi iktisadi kıymet olarak kullanılan cerrahi enstrüman setlerinin (ameliyatlarda kullanılan el aletlerinin) itfasında dikkate alınacak amortisman oranı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun;

 

- 313 üncü maddesinde, işletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269 uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesinin amortisman mevzuunu teşkil edeceği; değeri 50.000.000 lirayı (1/1/2017'den itibaren 900 TL'yi) aşmayan peştemallıklar ile işletmede kullanılan ve değeri 50.000.000 lirayı (1/1/2017'den itibaren 900 TL'yi) aşmayan alet, edavat, mefruşat ve demirbaşların amortismana tabi tutulmayarak doğrudan doğruya gider yazılabileceği, iktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edenlerde bu haddin topluca dikkate alınacağı,

 

- 315 inci maddesinde, mükelleflerin amortismana tabi iktisadi kıymetlerini Maliye Bakanlığının tespit ve ilan edeceği oranlar üzerinden itfa edecekleri, ilan edilecek oranların tespitinde iktisadi kıymetlerin faydalı ömürlerinin dikkate alınacağı

 

hükme bağlanmıştır.

 

Bunun yanı sıra, mezkûr Kanunun 315 inci maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden amortismana tabi iktisadi kıymetler için uygulanacak "Faydalı Ömür ve Amortisman Oranları" belirlenerek; 339, 365, 389, 399, 406, 418, 439 ve 458 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişik 333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği eki Amortisman Listesi ile açıklanmıştır.

 

Bahse konu Genel Tebliğin (2.) bölümünde; Tebliğe ekli listenin 1-6 bölümleri arasında genel sınıflamaların yapılarak amortismana tabi iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri ve amortisman oranlarının tespit edildiği, listenin diğer bölümlerinde ise sektörler itibarı ile kullanılan amortismana tabi iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri ve amortisman oranlarının belirlendiği, mükelleflerin uygun amortisman oranlarını tespit ederken öncelikle, sektörel bazda tespit edilen amortisman oranlarını dikkate alacakları, bu ayrımlarda bulunmayan amortismana tabi iktisadi kıymetler için uygulanacak oranları, genel sınıflamada yer verilen oranlara göre tespit edecekleri açıklanmıştır.

 

Buna göre, protezlerin vücuda yerleştirilmesi sırasında çakma, çıkartma, yerleştirme, delme, törpüleme gibi işlevlerini yerine getiren cerrahi enstrüman setlerinin (ameliyatlarda kullanılan el aletlerinin) mezkûr listenin "3.13.11.8. Cerrahi el aletleri" bölümü kapsamında, 7 yılda ve %14,28 amortisman oranına göre itfa edilmesi gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.