Tarih : 21.07.2017
Yayın Dönemi : Eylül 2017

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Sayı: 11395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--217006

21.07.2017

Konu: Bedeli yemek kartı kullanılarak yapılan ödemelerde belge düzeni.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda kurumsal yemek kartı işi ile iştigal ettiğinizi, kurumsal müşterilerinizden yemek kartlarında bakiyeleri biten personellerinin bireysel olarak kartlarına yükleme yapmalarına olanak sağlayacak bir yapı oluşturma ihtiyacı doğduğu, bu yüzden firmaların personellerinin yemek kartlarındaki bakiyelerine ek olarak internet sitesinden verecekleri siparişe istinaden kredi kartı ile tahsilat yapmaya veya personele tanınacak bir limit ile kartlarına ek yükleme yapmalarına olanak sağladığınızı, personeller tarafından bireysel olarak yapılan bu yüklemelerin sadece anlaşmalı hizmet işletmelerinde yemek ve tüketime hazır gıda ödemelerinde kullanılabileceği için yemek yüklemesi olarak yapıldığını ayrıca aynı üye ağı ve aynı sistem içinde kullanılmak üzere daha önce kurumunuzdan yemek kartı almamış olan bir kişinin de bireysel olarak yemek kartı talep ettiğinde alabildiğini ve ön ödemeli veyahut limitli olarak yemek kartına yükleme yapılabildiğini, bu kartın da yemek kartı olarak üretilerek sadece anlaşmalı hizmet işletmelerinde yemek ve tüketime hazır gıda ödemelerinde kullanıldığını belirterek, belge düzenlenmesine ilişkin işlemlerin Vergi Usul Kanununun 382 Sıra No'lu Genel Tebliği çerçevesinde yapılıp yapılmayacağı ile şirketinizce her bir yükleme için ayrı ayrı belge düzenlemek yerine gün sonunda "muhtelif müşteriler" ibareli tek bir fatura düzenlenip düzenlenemeyeceği hususlarında Başkanlığımız görüşleri talep edilmektedir.

 

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesinde, fatura, "satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır." şeklinde tanımlanmıştır.

 

            Anılan Kanunun 232 nci maddesinde de "Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler:

 

1. Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara;

 

2. Serbest meslek erbabına;

 

3. Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara;

 

4. Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere;

 

5. Vergiden muaf esnafa

 

            sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlar da fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler.

 

            Yukarıdakiler dışında kalanların, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tespit edilenlerden ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerden satın aldıkları emtia veya onlara yaptırdıkları iş bedelinin (1.1.2017 tarihinden itibaren) 900 TL'yi geçmesi veya bedeli (1.1.2017 tarihinden itibaren) 900 TL'den az olsa dahi istemeleri halinde emtiayı satanın veya işi yapanın fatura vermesi mecburidir." hükmü yer almaktadır.

 

            Aynı Kanunun 231 inci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde ise; faturanın, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azamî yedi gün içinde düzenlenmesi gerektiği, bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı hükme bağlanmıştır.

 

            Diğer taraftan, 382 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde, bahse konu Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, özel kartların personeline yemek hizmeti temin etmek isteyen işletmeler tarafından bu kartları satışa sunan firmalardan satın alınması ve bu kartların, bunları satışa sunan firmalarca anlaşmalı hizmet işletmelerine verilen satış noktası terminallerinden geçirilmek suretiyle hizmet bedelinin ödenmesinde düzenlenecek belgelere ilişkin esaslar belirlenmiştir.

 

            Buna göre, belge düzeninin 382 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen şekilde işleyebilmesi için, yemek kartlarına yüklemelerin personeline yemek hizmeti temin etmek isteyen işletmeler tarafından yapılması gerekmektedir. Bu bakımdan işletme personelinin kendi talebi doğrultusunda elindeki karta yükleme yapabilmesine olanak tanıyan kartlar için belge düzeninin genel esaslar çerçevesinde yerine getirilmesi gerekmektedir. Benzer şekilde bireysel talepler ile üretilen bireysel kartlara yapılan yüklemeler ve bu kartlar kullanılarak gerçekleştirilen hizmet sunumlarında da genel usuller çerçevesinde belge düzenine uyulması icap etmektedir.

 

            Bu itibarla, söz konusu işletme personelinin kendi talebi ya da bireysel talepler doğrultusunda kullanılabilen kartlar için;

 

            - Yapılan bakiye yüklemeleri avans mahiyetinde olduğundan ve bu safhada her hangi bir mal teslimi veya hizmet ifasının karşılığını teşkil etmediğinden, bu aktarım/yükleme işlemine ilişkin olarak şirketinizce Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca herhangi bir belge düzenlenmemesi,

 

            - Söz konusu kartlar kullanılarak bedeli ödenen yemek alımlarında, lokanta veya restoranlar tarafından verilen yemek hizmeti karşılığında söz konusu kartı kullanan kişiler adına, 213 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda fatura veya fatura yerine geçen belgelerin düzenlenmesi,

 

            - Şirketinizce verilen hizmet karşılığında komisyon ve benzeri adlar altında alınacak hizmeti bedeli için, hizmeti verdiğiniz tarihten itibaren azami yedi gün içerisinde hizmeti alan kişinin statüsüne göre fatura veya fatura yerine geçen belgelerin düzenlenmesi

 

            gerekmektedir.

 

            Öte yandan, vermiş olduğunuz hizmet karşılığında gün sonunda "muhtelif müşteriler" ibareli tek fatura düzenleme talebiniz özelge kapsamında değerlendirilmemektedir.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

 

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

 

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.