Tarih : 10.07.2017
Yayın Dönemi : Ağustos 2017

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Konya Vergi Dairesi Başkanlığı

Sayı: 48349025-105[257-2016/165067] - 61446

10.07.2017

Konu: Lisanslı Depo İşletmeciliği

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; şirketinizin 5300 sayılı Kanun kapsamında lisanslı depo işletmeciliği faaliyetinde bulunacağı, Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliğinin 39/6 maddesinde yer alan "Ürün senedinin satıldığı veya devredildiği güne kadar tahakkuk eden depolama ücretleri, lisanslı depo ücret tarifesi çerçevesinde borsa veya takas hizmetlerini sunan yetkili kuruluş tarafından satış bedelinden mahsup edilerek izleyen ilk beş iş gününde ilgili lisanslı depo işletmesinin hesabına aktarılır."  şeklindeki düzenleme uyarınca, şirketinizin düzenleyeceği lisanslı depo kira bedelleri ile ilgili faturaların aylık olarak mı yoksa alım-satıma istinaden mi düzenleneceği, aylık olarak düzenlenmesi durumunda tahsil etmediğiniz katma değer vergisinin ödenip ödenmeyeceği hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesinde, fatura, "satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır." şeklinde tanımlanmış, aynı Kanunun 231 inci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde ise; faturanın, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azamî yedi gün içinde düzenlenmesi gerektiği, bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı hükme bağlanmıştır.

 

Anılan Kanunun 232 nci maddesinde de "Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler:

 

1. Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara;

 

2. Serbest meslek erbabına;

 

3. Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara;

 

4. Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere;

 

5. Vergiden muaf esnafa

 

Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlar da fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler.

 

Yukarıdakiler dışında kalanların, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tespit edilenlerden ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerden satın aldıkları emtia veya onlara yaptırdıkları iş bedelinin (1.1.2017 tarihinden itibaren) 900 TL'yi geçmesi veya bedeli (1.1.2017 tarihinden itibaren) 900 TL'den az olsa dahi istemeleri halinde emtiayı satanın veya işi yapanın fatura vermesi mecburidir." hükmü yer almaktadır.

 

Diğer taraftan, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun;

 

- (1/3-d) maddesinde, 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununa göre düzenlenen ürün senetlerinin, senedin temsil ettiği ürünü depodan çekecek olanlara tesliminin KDV'ye tabi olduğu,

 

- (9/3) maddesinde, 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununa göre düzenlenen ürün senetlerinin, senedin temsil ettiği ürünü depodan çekecek olanlara teslimine ait KDV'nin ödenmesinden lisanslı depo işleticilerinin sorumlu olduğu,

 

- (10/k) maddesinde, 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununa göre düzenlenen ürün senetlerinin temsil ettiği ürünlerin depodan çekilmesi ile vergiyi doğuran olayın meydana geleceği,

 

- (23/d) maddesinde, ürün senetlerinin, senedin temsil ettiği ürünü depodan çekecek olanlara tesliminde, senedin en son işlem gördüğü borsada oluşan değerinin KDV matrahını oluşturacağı

 

hüküm altına alınmıştır.

 

Bunun yanı sıra, aynı Kanunun (10/a) maddesine göre, hizmet işlemlerinde hizmetin ifası ile; (10/a) maddesine göre, kısım kısım hizmet ifası konusunda anlaşılmış olması halinde her bir kısım hizmetin ifası ile vergiyi doğuran olay meydana gelmektedir.

 

Ayrıca, KDV Genel Uygulama Tebliğinin, (I/Ç-1) bölümünde, "... Birden fazla vergilendirme dönemine yayılarak verilen hizmetlerde, hizmet bedelinin tamamının veya bir kısmının hizmet ifa edilmeden önce tahsil edilmesi halinde, fatura ve benzeri belge düzenlenmemiş olması koşuluyla KDV doğmaz. Öte yandan, bir vergilendirme döneminden fazla devam eden hizmetlerde, takvim yılının aylık dönemlerinden oluşan vergilendirme dönemleri itibarıyla KDV'nin hesaplanması ve verilecek hizmetlere ilişkin faturanın aylık ödeme tutarı belirtilerek tanzim edilmesi gerekmektedir. Belli bir vergilendirme döneminde beyan edilecek KDV matrahının ise toplam hizmet bedelinin, hizmetin ifa edileceği aylık sürelere bölünmesi suretiyle tespiti mümkün bulunmaktadır.

 

Toplam bedel hizmet tamamlandığında alınsa dahi hizmetin gerçekleştiği vergilendirme dönemlerine isabet eden tutarın ilgili olduğu dönemde beyan edilmesi gerekmekte olup, hizmet bedelinin tamamının hizmet ifasının sonunda beyan edilmesi mümkün değildir..." açıklamaları yer almaktadır.

 

Buna göre, birden fazla KDV vergilendirme dönemini içerecek şekilde devam eden depolama/kiralama hizmetinde;

 

- Verilen hizmete ait KDV'nin her bir vergilendirme dönemine isabet eden depolama hizmet bedeli üzerinden genel oranda (%18) hesaplanarak mükellef sıfatıyla beyan edilip ödenmesi,

 

- Alım-satımın gerçekleşmediği her bir KDV vergilendirme dönemi için ilgili dönem sonundan, alım-satımın gerçekleştiği KDV vergilendirme döneminde ise alım-satım tarihinden itibaren yedi gün içinde ilgili döneme tekabül eden hizmet bedeli için alıcı adına fatura düzenlenmesi,

 

gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

 

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

 

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.