Tarih : 14.06.2017
Yayın Dönemi : Ağustos 2017

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) 

Sayı: B.07.1.GİB.4.34.16.01-125-169705

14.06.2017

Konu: Mısır'da ödenen vergilerin Türkiye'de mahsup edilip edilmeyeceği.         

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve ek dilekçede, şirketinizin, Mısır'da mukim bir firmaya alyans üretimi hakkında kendi üretim yöntemi ve teknolojisi konusunda know-how hizmeti vereceği, bu hizmet karşılığında tarafınıza üretilen ürün için gram başı ödeme yapılacağı, söz konusu ödemeler üzerinden Mısır'da vergi kesintisi yapılacağı, Mısır'da mukim firma ile hiç bir ortaklığınız ve hissenizin bulunmadığı, Mısır tarafından yapılacak kesinti tutarının kurum geçici vergi ve kurumlar vergisinden mahsup edilip edilmeyeceği ile mahsup yapılması halinde ilgili ülkeden alınması gereken belgeler hakkında bilgi talep edilmekte olup, konuya ilişkin Başkanlığımız görüşleri aşağıda açıklanmıştır.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 1'inci maddesinde kurumlar vergisine tabi kurumlar sayılmış olup, aynı Kanunun 3'üncü maddesinin birinci fıkrasında; Kanunun 1'inci maddesinde sayılı kurumlardan kanuni veya iş merkezi Türkiye'de bulunanların, gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye dışında elde ettikleri kazançların tamamı üzerinden vergilendirileceği, aynı Kanunun 6'ncı maddesinde de kurumlar vergisinin, Kanunun 1'inci maddesinde yazılı mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Anılan Kanunun  "Yurt Dışında Ödenen Vergilerin Mahsubu" başlıklı 33'üncü maddesinde;

"(1) Yabancı ülkelerde elde edilerek Türkiye'de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilen kazançlardan mahallinde ödenen kurumlar vergisi ve benzeri vergiler, Türkiye'de bu kazançlar üzerinden tarh olunan kurumlar vergisinden indirilebilir.

...

 (4) Yurt dışı kazançlar üzerinden Türkiye'de tarh olunacak vergilere mahsup edilebilecek tutar, hiç bir surette yurt dışında elde edilen kazançlara Kanunun 32 nci maddesinde belirtilen kurumlar vergisi oranının uygulanmasıyla bulunacak tutardan fazla olamaz. Bu sınır dahilinde, ilgili bulunduğu kazancın Türkiye'de genel sonuç hesaplarına intikal ettirildiği hesap döneminde tamamen veya kısmen indirilemeyen vergiler, bu dönemi izleyen üçüncü hesap dönemi sonuna kadar indirim konusu yapılabilir.

 

 (5) Geçici vergilendirme dönemi içinde yurt dışından elde edilen gelirlerin bulunması halinde, bu gelirler üzerinden elde edildiği ülkelerde kesinti veya diğer şekillerde ödenen vergiler, o dönem için hesaplanan geçici vergi tutarından da mahsup edilebilir. İndirilecek tutar, yurt dışında elde edilen kazançlara Kanunun 32 nci maddesinde belirtilen geçici vergi oranının uygulanmasıyla bulunacak tutardan fazla olamaz.

 

 (6) Yabancı ülkelerde vergi ödendiği, yetkili makamlardan alınarak mahallindeki Türk elçilik veya konsoloslukları, yoksa mahallinde Türk menfaatlerini koruyan ülkenin aynı nitelikteki temsilcileri tarafından tasdik olunan belgelerle tevsik olunmadıkça, yabancı ülkede ödenen vergiler Türkiye'de tarh olunan vergiden indirilemez.

 

(7) Kurumlar vergisinden indirim konusu yapılan vergilerin yabancı ülkelerde ödendiğini gösterir belgelerin, tarhiyat sırasında mükellef tarafından ibraz edilememesi halinde, yabancı ülkede ödenen veya ödenecek olan vergi, Kanunun 32 nci maddesindeki kurumlar vergisi oranını aşmamak şartıyla o ülkede geçerli olan oran üzerinden hesaplanır ve tarhiyatın bu suretle hesaplanan tutara isabet eden kısmı ertelenir. İbraz edilmesi gereken belgeler, tarh tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde ilgili vergi dairesine ibraz edildiği takdirde, bu belgelerde yazılı kesin tutara göre tarhiyat düzeltilir.

 

(8) Mücbir sebepler olmaksızın belgelerin bu süre zarfında ibraz edilmemesi veya bu belgelerin ibrazından sonra ertelenen vergi tutarından daha düşük bir mahsup hakkı olduğunun anlaşılması halinde, ertelenen vergiler için Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre gecikme zammı hesaplanır."

hükmüne yer verilmiştir.

 

Konu ile ilgili olarak 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin "33. Yurt Dışında Ödenen Vergilerin Mahsubu" başlıklı bölümünde ayrıntılı açıklamalara yer verilmiştir.

 

Aynı Tebliğin "33.7. Yurt dışında ödenen vergilerin tevsiki" başlıklı bölümünde;

 

"Yabancı ülkelerde vergi ödendiği, yetkili makamlardan alınarak mahallindeki Türk elçilik veya konsoloslukları, yoksa mahallindeki Türk menfaatlerini koruyan ülkenin aynı nitelikteki temsilcileri tarafından tasdik olunan belgelerle tevsik olunmadıkça, yabancı ülkede ödenen vergiler Türkiye'de tarh olunan vergiden indirilemeyecektir.

 

Kurumlar vergisinden indirim konusu yapılan vergilerin yabancı ülkelerde ödendiğini gösterir belgelerin, tarhiyat sırasında mükellef tarafından ibraz edilememesi halinde, yabancı ülkede ödenen veya ödenecek olan vergi, %20 kurumlar vergisi oranını aşmamak şartıyla o memlekette câri olduğu bilinen oran üzerinden hesaplanacaktır. Tarhiyatın bu suretle hesaplanan miktara isabet eden kısmının ertelenmesi, ibraz edilmesi gereken belgelerin, tarh tarihinden itibaren en geç 1 yıl içinde ilgili vergi dairesine ibraz edilmesi halinde, bu belgelerde yazılı kesin tutara göre tarhiyatın düzeltilmesi gerekmektedir. ..." denilmektedir.

 

Diğer taraftan, 30.12.1996 tarih ve 22863 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 01.01.1997 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması"nın "Gayrimaddi Hak Bedelleri" başlıklı 12 nci maddesinde;

 

"1. Bir Akit Devlette doğan ve diğer Akit Devletin bir mukimine ödenen gayrimaddi hak bedelleri, bu diğer Devlette vergilendirilebilir.

2. Bununla beraber, sözkonusu gayrimaddi hak bedelleri elde edildikleri Akit Devlette ve o Devletin mevzuatına göre de vergilendirilebilir; ancak, gayrimaddi hak bedeli elde eden kişi gayrimaddi hak bedelinin gerçek lehdarı ise bu şekilde alınacak vergi, gayrimaddi hak bedelinin gayrisafi tutarının yüzde 10'unu aşmayacaktır.

3. Bu maddede kullanılan "gayrimaddi hak bedelleri" terimi, sinema filmleri, radyo veya televizyon yayınlarında kullanılan filmler ve bantlar dahil olmak üzere edebi, artistik veya bilimsel her nevi telif hakkının, her nevi patentin, alameti farikanın, desen veya modelin, planın, gizli formül veya üretim yönteminin veya sınai, ticari veya bilimsel teçhizatın veya sınai, ticari veya bilimsel tecrübeye dayalı bilgi birikiminin kullanma imtiyazı veya kullanma hakkı karşılığında ödenen her türlü bedelleri kapsar."

 

Anlaşmanın "Çifte Vergilendirmeyi Önleme Yöntemleri" başlıklı 22 nci maddesinin 1 inci fıkrasında ise;

 

 "1. Bir Akit Devlet mukimi, bu Anlaşma hükümlerine göre diğer Akit Devlette vergilendirilebilen bir gelir elde ettiğinde, ilk bahsedilen Devlet bu mukimin gelirine isabet eden vergiden, diğer Devlette ödediği verginin mahsubuna müsaade edecektir. Bununla beraber söz konusu mahsup, bu diğer Devlette vergilendirilebilen gelir için, mahsuptan önce hesaplanmış olan vergi miktarını aşmayacaktır."

hükümleri yer almaktadır.

 

Bu hüküm ve açıklamalara göre, Mısır'da mukim firmaya alyans üretimi konusunda know-how hizmeti vermeniz karşılığında tarafınıza yapılacak gayrimaddi hak bedeli ödemelerini vergilendirme hakkı Türkiye'ye aittir. Ancak, Anlaşmanın 12 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca kaynak devlet olarak Mısır'ın da gayrimaddi hak bedelinin gayrisafi tutarının yüzde 10'unu aşmayacak şekilde vergilendirme hakkı bulunmaktadır.

 

Öte yandan, Mısır'da elde ettiğiniz kazançlarınız üzerinden şirketiniz adına kesinti suretiyle ödenen kurumlar vergisi ve benzeri vergilerin olması durumunda, yurt dışında elde ederek Türkiye'de genel sonuç hesaplarına intikal ettirdiğiniz söz konusu kazançlarınızdan mahallinde ödenen kurumlar vergisi ve benzeri vergilerin, Türkiye'de bu kazançlar üzerinden tarh olunan kurumlar vergisinden yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde indirilebilmesi mümkündür.

 

Diğer taraftan, Anlaşma hükümlerinin uygulanabilmesi için, tarafınıza Başkanlığımızca  düzenlenecek mukimlik belgesinin Mısır yetkili makamlarına ibrazı gerekmektedir.

 

 Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

   

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.