Tarih : 07.04.2017
Yayın Dönemi : Ekim 2017

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

Sayı: 17192610-125[ÖZG-15/45]-11382

07.04.2017

Konu: Serbest Bölgede gerçekleştirilen üretim faaliyeti ve üretim sırasında oluşan firelerin satılması durumunda elde edilecek kazancın kurumlar vergisinden istisna olup olmayacağı
 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve ekinde yer alan dilekçede; şirketinizin ….. Serbest Bölgesinde her türlü OEM araçların zırhlandırılması, zırhlı araçlar için elektronik aksam üretimi, tasarımı, mühendisliği, boyanması, paketlenmesi, satışı, ithalatı ve ihracatı faaliyeti ile iştigal ettiği, üretim faaliyetinizin her türlü OEM araçları zırhlandırma üretimi ve her türlü zırhlı araçlar için elektronik aksam üretimi ve montajı olduğu, bu üretim faaliyetlerini yaparken OEM araçlardan sökülen parçaların bir kısmının söküm aşamasında zayi olduğu, bir kısmının da müşterisinin bulunması halinde Serbest Bölgeye üretim ruhsatı ile giren mallar olması sebebiyle …… Serbest Bölge Müdürlüğünce bu parçaların tutanakla tespitlerinin yapılarak satışının gerçekleştirildiği belirtilmiş olup, ……. Serbest Bölgesinde yürütüldüğü açıklanan iki üretim faaliyetinden ve bu üretim faaliyetleri sırasında araçlar üzerinde mevcut parçaların sökümü işlemi aşamasında oluşan fire şeklindeki atık ve parçaların satışından şirketinizce elde edilen kazançlara 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununa göre kurumlar vergisi istisnasının uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.
 
            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde; kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.
 
            3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca, 06.02.2004 tarihine kadar (bu tarih dahil) serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere faaliyet ruhsatı almış mükelleflerin, ruhsatlarında belirtilen süre ile sınırlı olmak üzere bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetler dolayısıyla elde ettikleri kazançlar gelir veya kurumlar vergisinden müstesnadır. Aynı fıkranın (c) bendinde de serbest bölgelerde faaliyette bulunan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin bu bölgelerde imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançları, Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yıllık vergileme döneminin sonuna kadar gelir veya kurumlar vergisinden müstesna tutulmuştur.
            
            1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin "5.12.3.7.1." bölümünde;
 
            "Serbest bölgelerde imalat faaliyetinde bulunan mükelleflerin bölgelerde imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançları, Türkiye'nin Avrupa Birliğine tam üyeliğinin gerçekleştiği tarihi içeren yıllık vergileme döneminin sonuna kadar kurumlar vergisinden istisnadır.
 
            Bu istisnadan, bölgede yeni faaliyete geçen mükellefler ile faaliyet ruhsatlarında yer alan sürenin dolmasıyla normal vergileme rejimine tabi olacak mükellefler yararlanacaktır.
 
            Ancak,
 
            - Üretim dışı faaliyetlerinden,
 
            - Serbest bölge dışında üretilen malların satışından,
 
            - Faaliyet ruhsatında belirtilen alan dışında üretilen malların satışından,
 
            - Serbest bölgede veya serbest bölge dışında fason olarak imal ettirilen ürünlerin satışından
 
            elde edilen kazançlar istisna kapsamında değerlendirilmeyecektir.
 
            İstisna uygulamasında, imal edilen ürünün yurt dışına ya da yurt içine satılmasının bir önemi bulunmamaktadır.
 
            ..."
 
            açıklamalarına yer verilmiştir.
            
            Bu hüküm ve açıklamalara göre, araçların zırhlandırılması ve her türlü zırhlı araçlar için elektronik aksam üretimi ve montajı faaliyetleriniz nedeniyle elde edilecek kazançların kurumlar vergisinden istisna edilmesi mümkündür.
 
            Öte yandan, üretim faaliyetiniz sırasında araçlardan sökülen fire şeklindeki atık ve parçaların satılmasından elde edilen kazançların, üretim faaliyetinden elde edilen bir kazanç söz konusu olmadığından, kurumlar vergisi istisnası kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.
 
            Bilgi edinilmesini rica ederim.
 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.