Tarih : 14.09.2017
Yayın Dönemi : Ekim 2017

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

Sayı : 39044742-130[Özelge]-288051

14.09.2017

Konu : Makine teçhizat finansmanı için kullanılan kredilerde BSMV istisnası uygulaması hk.

.......

İlgi: ... tarihli ve ... evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Şirketinizin 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununa göre sanayi sicil belgesine haiz işletmelerden olduğu, enerji sektöründe faaliyet gösterdiği ve yenilenebilir enerji kaynakları alanında yatırımlar yaptığı, 6655 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlüğe girdiği 1/1/2016 tarihinden önce kullanılmış 14 yıllık kredileri bulunduğu, ancak söz konusu kredilerin uzun vadeli olması nedeniyle ana para ve faiz ödemelerinin halen devam ettiği belirtilerek, söz konusu kredilere ilişkin olarak 1/12016 tarihinden sonra tahakkuk eden kredi faiz ve komisyonlarının 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 29 uncu maddesinin (z) bendi kapsamında banka ve sigorta muameleleri vergisinden (BSMV) istisna olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 28 inci maddesinin birinci fıkrasında, "Banka ve sigorta şirketlerinin 10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine tabidir." hükmü bulunmaktadır.

Aynı Kanunun "İstisnalar" başlıklı 29 uncu maddesine 6655 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle 01.01.2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girmek üzere eklenen (z) bendinde ise, "17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz sanayi işletmelerince münhasıran imalat sanayinde kullanılmak üzere alınan makine ve teçhizatın finansmanı için bu işletmeler tarafından kullanılan krediler dolayısıyla lehe alınan paralar (Bu bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.)" hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 90 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliğinde söz konusu istisna uygulamasına ilişkin usul ve esaslar hakkında ayrıntılı açıklamalara yer verilmiştir.

Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar uyarınca, 6802 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (z) bendinde düzenlenen istisna uygulaması, 6655 sayılı Kanunun yayım tarihi olan 1/1/2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiğinden, bu tarihten önce kullanılan kredilerin devam eden ödemelerine söz konusu istisnanın uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.