Tarih : 18.07.2017
Yayın Dönemi : Ekim 2017

T.C.

BATMAN VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı: 25410040-135[2016/5]-21
 
18.07.2017

Konu: Koltuk sayısı 16+1 olan minibüsün 14+1 koltuklu hale getirilmesinde ÖTV

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 7 nci maddesinde düzenlenen istisna uygulamasından yararlanmak üzere bayinize başvuran müşterinizin oturma yeri sayısı sürücü dahil (14+1) olan "minibüs" talep ettiği, ancak elinizde oturma yeri sayısı sürücü dahil (16+1) olan "midibüs" bulunduğu, (16+1) kişilik  oturma yeri olan midibüsün proje ile (14+1) kişilik oturma yeri olan minibüse dönüştürülmesi durumunda, söz konusu istisna uygulamasından yararlanılmasının mümkün olup olmadığı veya ek ÖTV hesaplanıp hesaplanmayacağı hususlarında Defterdarlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 54 üncü maddesiyle Özel Tüketim Vergisi Kanununa eklenen geçici 7 nci maddeyle, ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listenin 87.02 ve 87.03 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlarla yapılan şehiriçi taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüs taşımacılığı faaliyeti (araç kiralama, özel yolcu transferi ve benzeri hizmet ifası faaliyetleri hariç) ile 8701.20 ve 87.04 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlarla yapılan ticari yük taşımacılığı faaliyeti dolayısıyla bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan ve bu faaliyetini ilgili mevzuatta öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek ve yetkilendirilmek suretiyle maliki olduğu taşıtlar vasıtasıyla icra eden gerçek ve tüzel kişiler tarafından, söz konusu faaliyetler kapsamında kullanılan taşıtların yenilenmesi amacıyla, aynı tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtların (87.03 tarife pozisyon sırası kapsamındaki; yarış arabaları, arazi taşıtları, ATV olarak adlandırılan üç veya dört tekerlekli taşıtlar, motorlu karavanlar ile motor silindir hacmi 1600 cm3 'ü geçen binek otomobilleri hariç) bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 30/6/2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) ilk iktisabı ÖTV'den müstesna tutulmuştur.

Anılan maddenin ikinci fıkrasında, bu düzenlemeden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla maliki olunan, trafik tescil kuruluşlarınca ticari yolcu veya yük taşımacılığında kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş her bir taşıt bakımından, aynı cins bir taşıtın ilk iktisabında yararlanılabileceği hükme bağlanmıştır.

Söz konusu istisna uygulamasının usul ve esaslarına ilişkin açıklamalara ise Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2) ile değişik Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (VI/E) bölümünde yer verilmiştir.

Anılan Tebliğin (III/B/2.1) bölümünde; ÖTV uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listede 87.02 tarife pozisyonu sırasında yer alan taşıtlardan;

-Sürücü dâhil 10 ila 15 kişi taşıma kapasitesi olanların "minibüs",

-Sürücü dâhil 16 ila 25 kişi taşıma kapasitesi olanların "midibüs",

-Sürücü dâhil 26 kişi ve üzerinde taşıma kapasitesi olanların "otobüs"

olarak değerlendirileceği açıklanmıştır.

Aynı Tebliğin (VI/E/1.1.2.) bölümünde ise istisna uygulamasından her bir taşıt bakımından, aynı cins bir taşıtın ilk iktisabında yararlanılacağı; aynı cins taşıttan kastın, esas itibariyle Kanuna ekli (II) sayılı listenin aynı tarife pozisyonunda yer alan ve trafik tescil kuruluşlarınca aynı cinste kayıt ve tescil edilen taşıtlar olduğu belirtilmiştir.

Öte yandan, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 6495 sayılı Kanunla değişik 3 üncü maddesinde, yolcu taşımacılığında kullanılan, sürücüsü dahil dokuzdan fazla oturma yeri olan motorlu taşıt "otobüs" olarak; sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüsler ise "minibüs" olarak tanımlanmıştır.

Bu kapsamda, 87.02 tarife pozisyonundaki yenilemeye konu (eski) taşıtların, sadece araç tescil belgelerinin "Cinsi" bölümünde gösterilen taşıtlarla istisnadan yararlanılarak yenilenebilmesi mümkündür. Dolayısıyla, trafik tescil kuruluşlarınca cinsi "minibüs" olarak tescil edilmiş taşıtların, oturma yeri sayısı sürücü dâhil asgari (9+1), azami (16+1) olan "minibüs" cinsi taşıtlarla; cinsi "otobüs" olarak tescil edilmiş taşıtların ise sürücü dâhil asgari (17+1) oturma yerine sahip "otobüs" cinsi taşıtlarla yenilenmesi amacıyla ilk iktisabında ÖTV istisnası uygulanması mümkündür.

Buna göre, alıcının mezkûr Genel Tebliğde belirlenen şartları haiz olması koşuluyla, 87.02 tarife pozisyonunda yer alıp trafik tescil kuruluşlarınca "minibüs" olarak kayıt ve tescil edilmiş ticari taşıtın yenilenmesi amacıyla, oturma yeri sayısı sürücü dahil (16+1) olan midibüsün oturma yeri sayısı sürücü dahil (14+1) olan minibüse dönüştürülerek Kanunun geçici 7 nci maddesinde düzenlenen istisna uygulaması kapsamında teslime konu edilmesi mümkündür. Bu durumda, taşıtın dönüştürülmesi işlemine ilişkin olarak ayrıca ek ÖTV tahakkuku aranmayacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.