Tarih : 15.08.2017
Yayın Dönemi : Ekim 2017

TC.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayı : 70903105-165.01.02[39]-E.102107 

15.08.2017

Konu : KKDF' de ithalat bedelinin yurtiçinde 3. kişi tarafından ödenmesi

........

İlgi : ... tarihli ve ... sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ve eklerinin incelenmesinden,

-  ... tarafından gerçekleştirilen yat cinsi eşyanın ithalatına ilişkin olarak ithalat bedelinin beyanname tescil tarihinden önce "peşin" olarak ödendiğinin 20/7/2017 tarihli dilekçesiyle .. Gümrük Müdürlüğüne bildirildiği,

-    İthalata ilişkin transfer bildirim formlarındaki ithalatçı adı/unvanının beyannamedeki alıcıdan (ithalatçıdan) farklı olduğu gerekçesiyle anılan Müdürlük tarafından söz konusu işlem için KKDF ödenmesi gerektiği değerlendirilerek KKDF ve bundan doğan gelir eksiklikleri için ek tahakkuk ve ceza kararları düzenlenip söz konusu şahsa tebliğ edildiği,

-   Bakanlığınızca, gümrük beyannamesinde alıcı/ithalatçı olarak ismi yer alan söz konusu şahsın ithalini yaptığı eşyanın bedelinin beyanname tescil tarihinden önce ihracatçının hesabına transfer edilmesi, ancak söz konusu transferlerin şahsın eşi ile ortağı olduğu ifade edilen şahsın yurt içindeki hesaplarından gerçekleştirilmesi durumunda KKDF'nin doğup doğmayacağı hususunda tereddüt hasıl olduğu ve Başkanlığımız görüşünün sorulduğu

anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 12.05.1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin KKDF Hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğin 2 nci maddesi uyarınca; kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemleri % 6 oranında KKDF kesintisine tabi olup, peşin ödeme şekline göre yapılan ithalat işlemleri üzerinden fon kesintisi yapılmamaktadır.

Ödeme şekli "peşin" olarak belirtilen ithalat işlemlerinde, mal bedelinin gümrük mevzuatında tanımlanan gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce transfer edildiğinin tevsik edilmesi şartıyla fon kesintisi yapılmamakta, mal bedelinin bu tarihten sonra transfer edilmesi halinde ise ithalatçı kredilendirilmiş olacağından KKDF kesintisi yapılması gerekmektedir.

Bu kapsamda, gümrük beyannamesinde gösterilen ithalat tutarının gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce, ödeme şekline göre Döviz Satım Belgesi, Türk Parası Transfer Belgesi veya ithalat bedelinin döviz tevdiat hesabından ihracatçının yurt dışındaki hesabına ödendiğine dair bankaca verilen bir yazı ile gümrük idarelerine tevsik edilmesi halinde fon kesintisi yapılmadan malların ithal edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Yazınız eklerinin incelenmesinden, eşinden aldığı vekaletnameye istinaden ithalatçının eşi tarafından yapılan ödemeler ile ithalat arasında illiyet bağı bulunduğu görülmekle birlikte, Başkanlığımız yönetim bilgi sisteminde yapılan araştırma neticesinde ithalatçı ile ortağı olduğunu belirttiği şahıs arasında Türkiye'de herhangi bir ortaklık ilişkisine rastlanılmamıştır.

Buna göre, ithalatçının eşi tarafından ithalata ilişkin yapılan ödemelere isabet eden tutar üzerinden KKDF kesintisi aranmasına gerek bulunmadığı; ithalatçının dilekçesinde ortağı olduğunu belirttiği şahıs tarafından ithalatçı adına yapıldığı iddia edilen ödemelerin ise ancak söz konusu yat ithalatına ilişkin olduğunun, başka bir ithalata ya da ödemeye ilişkin olmadığının ispatlanması ve/veya tespit edilmesi kaydıyla peşin ödemenin tevsikinde kabul edilebileceği değerlendirilmektedir.

Bilgi edinilmesini arz ederim.