Tarih : 04.01.2017
Yayın Dönemi : Ocak 2017

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup   Müdürlüğü)

Sayı: 84974990-130[28-2016-29]-3802

04.01.2017

Konu:Yem bezelyesi tohumunun KDV oranı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)'nin 0713.10.10.00.11 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numarasında sınıflandırıldığı bildirilen yem bezelyesi tohumunun % 8 oranında katma değer vergisi (KDV) ödenerek ithal edildiği belirtilerek, bu ürünün yurt içi tesliminde uygulanması gereken KDV oranı sorulmaktadır.

            KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

            29.12.2015 tarihli ve 2015/8353 sayılı BKK ile bazı mallara uygulanacak KDV oranları yeniden belirlenmiştir. Bu kapsamda, 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listeye 19 uncu sıra eklenerek bu sırada belirtilen yemlerin tesliminde KDV oranı 1.1.2016 tarihinden itibaren % 1 olarak tespit edilmiştir.

            Sözü edilen sırada, "Küspe (21.12.2015 tarihli ve 2015/8320 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli'nin 2303.10 pozisyonunda yer alan nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar ile 2303.30.00.00.00 pozisyonunda yer alan biracılık ve damıtık içki sanayinin posa ve artıkları hariç), tam yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, balık unu, et unu, kemik unu, kan unu, tapiyoka (manyok), sorgum ve her türlü fenni karma yemler (kedi-köpek mamaları hariç), saman, yem şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, fiğ, korunga, hasıl ve slajlık mısır, üçgül, yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri hayvan yemleri (yeşil ve kuru kaba yemler ve bunların pellet şeklinde veya mevsimsel ihtiyaçlara göre bir bağlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan işlem görmüş olanları dahil)" hükmüne yer verilmiştir.

            Ayrıca, 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 13 üncü maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin 1 numaralı fıkrasına (ı) bendi eklenmek suretiyle, yukarıda sözü edilen BKK eki (I) sayılı listeye eklenen 19 uncu sırada yer alan ürünlerin teslimi 10.2.2016 tarihinden geçerli olmak üzere istisna kapsamına alınmıştır.

            Bununla birlikte, söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin A/5 sırasında; TGTC'nin "7 no.lu faslında yer alan mallar" ibaresine yer verilmiş,  bahis konusu fasılda "Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular" düzenlenmiş ve tohumluk yem bezelyeleri "0713.10.10.00.11"GTİP numarasında sınıflandırılmıştır.

            Buna göre, TGTC'nin "0713.10.10.00.11" GTİP numarasında sınıflandırılan yem bezelyesi tohumu, sözü edilen BKK ve Kanun maddesi kapsamında hayvan yemi olarak değerlendirilemeyeceğinden, bu ürünün ithal veya yurt içi tesliminde bahse konu BKK gereğince % 8 oranında KDV uygulanması gerektiği tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.