Tarih : 04.01.2017
Yayın Dönemi : Ocak 2017

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

GAZİANTEP VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Vergi ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü)

Sayı: 16700543-130[16-515-88]-412

04.01.2017

Konu: DİİB kapsamında ithal edilen buğdaylardan makarna üretimi aşamasında hasıl olan kepek ile irmik altı unun hayvan yemi olarak tesliminde KDV oranı ve istisnası

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ithal edilen buğdaylardan makarna üretimi aşamasında hasıl olan 2302.30.10.00.11 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numaralı kepek ile 2302.30.90.00.19 GTİP numaralı irmik altı unun yem fabrikalarına hayvan yemi olarak teslim edildiği ifade edilerek, söz konusu teslimlere uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

            KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

 

            29.12.2015 tarihli ve 2015/8353 sayılı BKK ile bazı mallara uygulanacak KDV oranları yeniden belirlenmiştir. Bu kapsamda, 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listeye eklenen 19 uncu sıra ile yem teslimlerinde KDV oranı 01.01.2016 tarihinden itibaren % 1 olarak belirlenmiştir.

 

            Söz konusu sırada, "Küspe (21.12.2015 tarihli ve 2015/8320 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli'nin 2303.10 pozisyonunda yer alan nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar ile 2303.30.00.00.00 pozisyonunda yer alan biracılık ve damıtık içki sanayinin posa ve artıkları hariç), tam yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, balık unu, et unu, kemik unu, kan unu, tapiyoka (manyok), sorgum ve her türlü fenni karma yemler (kedi-köpek mamaları hariç), saman, yem şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, fiğ, korunga, hasıl ve slajlık mısır, üçgül, yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri hayvan yemleri (yeşil ve kuru kaba yemler ve bunların pellet şeklinde veya mevsimsel ihtiyaçlara göre bir bağlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan işlem görmüş olanları dahil)" ifadesine yer verilmiştir.

 

            Ayrıca, 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 13 üncü maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin 1 numaralı fıkrasına (ı) bendi eklenmek suretiyle, sözü edilen BKK eki (I) sayılı listenin 19 uncu sırasında yer alan ürünlerin teslimi 10.02.2016 tarihinden geçerli olmak üzere istisna kapsamına alınmıştır.

 

            Buna göre;

 

Makarna üretimi aşamasında hasıl olan 2302.30.10.00.11 GTİP numaralı kepeğin söz konusu BKK ve istisna maddesindeki "kepek" ibaresi kapsamında değerlendirilerek, 01.01.2016 ila 10.02.2016 tarihleri arasında ithal veya tesliminin % 1 oranında KDV'ye tabi tutulması, 10.02.2016 tarihinden itibaren ithal veya tesliminde ise 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin 1 numaralı fıkrasının (ı) bendi kapsamında KDV'den istisna olması,
2302.30.90.00.19 GTİP numaralı ikincil işlem görmüş düşük vasıflı irmik altı unun ise, tarımsal amaçla (yem sanayinde kullanılmak üzere) tesliminde 01.01.2016 ila 10.02.2016 tarihleri arasında % 1 oranında KDV'ye tabi tutulması 10.02.2016 tarihinden itibaren de KDV'den istisna olması, ancak bu ürünün tarımsal amaç dışında (örneğin tıp, eczacılık, kozmetik vb) kullanmak üzere satın alanlara teslim edilmesi durumunda söz konusu BKK eki (I) ve (II) sayılı liste kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmadığından genel oranda (% 18) KDV'ye tabi tutulması
 

            gerekmektedir.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.