Tarih : 26.12.2016
Yayın Dönemi : Ocak 2017

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef   Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü)

Sayı: 45404237-130[I-16-64]-304

26.12.2016

Konu: 3302.90.90.00.00, 3808.94.90.00.19, 2309.90.96.90.19, 2309.90.96.90.12 GTİP numaralı ürünlerin KDV Oranı 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 2309.90.96.90.12, 2309.90.96.90.19, 3302.90.90.00.00 ve 3808.94.90.00.19 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numaralarında sınıflandırıldığı ifade edilen ürünlerin ithali ve tesliminde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranları sorulmaktadır.

            KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

            1- 2309.90.96.90.12 ve 2309.90.96.90.19 GTİP Numaralarında Sınıflandırılan Ürünler:

            29.12.2015 tarihli ve 2015/8353 sayılı BKK ile bazı mallara uygulanacak KDV oranları yeniden belirlenmiştir. Bu kapsamda, 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listeye 19 uncu sıra eklenerek bu sırada belirtilen yemlerin tesliminde KDV oranı 1.1.2016 tarihinden itibaren % 1 olarak tespit edilmiştir.

            Sözü edilen sırada, "Küspe (21.12.2015 tarihli ve 2015/8320 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli'nin 2303.10 pozisyonunda yer alan nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar ile 2303.30.00.00.00 pozisyonunda yer alan biracılık ve damıtık içki sanayinin posa ve artıkları hariç), tam yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, balık unu, et unu, kemik unu, kan unu, tapiyoka (manyok), sorgum ve her türlü fenni karma yemler (kedi-köpek mamaları hariç), saman, yem şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, fiğ, korunga, hasıl ve slajlık mısır, üçgül, yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri hayvan yemleri (yeşil ve kuru kaba yemler ve bunların pellet şeklinde veya mevsimsel ihtiyaçlara göre bir bağlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan işlem görmüş olanları dahil)" hükmüne yer verilmiştir.

            Ayrıca, 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 13 üncü maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin 1 numaralı fıkrasına (ı) bendi eklenmek suretiyle, yukarıda sözü edilen BKK eki (I) sayılı listeye eklenen 19 uncu sırada yer alan ürünlerin teslimi 10.2.2016 tarihinden geçerli olmak üzere istisna kapsamına alınmıştır.

            Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)'nin 23 üncü Faslında "Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri; hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler" düzenlenmiş; bu Faslın 23.09 pozisyonunda "hayvan gıdası olarak kullanılan müstahzarlar" tanımlanmıştır. Bu müstahzarlar "2309.10 kedi veya köpek maması (perakende satılacak hale getirilmiş)" ile "2309.90 Diğerleri" şeklinde iki gruba ayrılmıştır. "Diğerleri" grubunda, kedi köpek maması dışında kalan ve hayvan gıdası olarak kullanılan müstahzarlara yer verilmiştir.

            Buna göre, TGTC' nin "2309.90 Diğerleri" tarife alt pozisyonuna ait GTİP numaralarında sınıflandırıldığı ifade edilen ve özelge talep formu ekinde ticari isimleri belirtilen ürünlerin "her türlü fenni karma yemler ... vb. hayvan yemleri" kapsamında değerlendirilerek bunların ithal ve yurt içi teslimlerinde 1.1.2016-10.2.2016 tarihleri arasında % 1 oranında KDV'ye tabi tutulması, 10.2.2016 tarihinden itibaren de KDV'den istisna olması gerekmektedir.

            2- 3302.90.90.00.00 GTİP Numarasında Sınıflandırılan Ürünler:

            TGTC'nin 33 üncü Faslı "Uçucu Yağlar ve Rezinoitler; Parfümeri, Kozmetik veya Tuvalet Müstahzarları"nı kapsamaktadır. Bu fasla ait 33.02 tarife pozisyonunda "Sanayide hammadde olarak kullanılan koku veren maddelerin karışımları ve esası bu maddelerin bir veya daha fazlası olan karışımlar (alkollü çözeltiler dahil); içeceklerin imalinde kullanılan türden esası koku verici maddeler olan diğer müstahzarlar" tanımlanmıştır. "3302.90 Diğerleri" tarife alt pozisyonuna ait GTİP numaraları arasında "3302.90.90.00.00 Diğerleri" GTİP numarası da sayılmıştır.

            Buna göre, "3302.90.90.00.00 Diğerleri" GTİP numarasında sınıflandırıldığı ifade edilen ve özelge talep formu ekinde ticari isimleri belirtilen ürünler, sözü edilen BKK eki (I) ve (II) sayılı listelerde yer almadığından, bunların ithal ve tesliminin genel oranda (% 18) KDV'ye tabi tutulması gerekmektedir.

            3- 3808.94.90.00.19 GTİP Numarasında Sınıflandırılan Ürünler:

            2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin B/18 nci sırasında, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veya ithaline izin verilen beşeri tıbbi ürünler, bu ürünlerin terkibinde bulunan etkin maddeler ve etkin madde üretiminde kullanılan hammaddelere; B/19 uncu sırasında ise Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından zirai mücadelede kullanılmak üzere ruhsatlandırılan bitki koruma ürünleri, bu ürünlerin terkibinde bulunan aktif maddeler ve aktif madde üretiminde kullanılan hammaddelere yer verilmiştir.

            TGTC'nin 38 inci Faslı "Muhtelif kimyasal maddeler"i kapsamaktadır. Bu fasla ait 38.08 tarife pozisyonunda, "Haşarat öldürücü, kemirici hayvanlara karşı koruyucu, zararlı mantarları ve bitkileri yok edici, sürgünleri önleyici ürünler ve bitkilerin büyümesini düzenleyici, dezenfekte edici ve benzeri ürünler (perakende satılacak şekillerde veya ambalajlarda veya müstahzar haline getirilmiş) (kükürtlü şerit; fitil ve mumlar ile sinek kağıtları gibi)" tanımlanmıştır.

            Buna göre, "3808.94.90.00.19 Diğerleri" GTİP numarasında sınıflandırıldığı ifade edilen ve özelge talep formu ekinde ticari ismi belirtilen ürünün, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veya ithaline izin verilen beşeri tıbbi ürün, bu ürünlerin terkibinde bulunan etkin madde ve etkin madde üretiminde kullanılan hammadde veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından zirai mücadelede kullanılmak üzere ruhsatlandırılan bitki koruma ürünü, bu ürünlerin terkibinde bulunan aktif madde ve aktif madde üretiminde kullanılan hammadde niteliğinde olması halinde % 8 oranında, aksi takdirde genel oranda (% 18) KDV'ye tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.