Tarih : 03.10.2016
Yayın Dönemi : Ocak 2017

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü)

Sayı: 76464994-130[KDV.2016.43]-127563

03/10/2016

Konu: Fide tesliminde KDV oranı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Şirketinizin fide yetiştirip sebze üretimi yapan firmalara ve çiftçilere sattığı, faaliyetiniz kapsamında sebze üreticisi bazı müşterilerinizin üretmenizi istedikleri fideler için tohumları kendilerinin tedarik ederek Şirketinize teslim ettiği, Şirketinizin ise diğer yetiştirme maliyetlerine katlanarak üretmiş olduğu fideleri kendilerine teslim ettiğiniz belirtilerek, bu işlemde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun;

 

            1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

 

            2/1 inci maddesinde, teslimin bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesi olduğu,

 

            10/a maddesinde, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması ile vergiyi doğuran olayın meydana geleceği,

 

            hüküm altına alınmıştır.

 

            Diğer taraftan, KDV oranları, sözü edilen Kanunun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK)'na ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

 

            Buna göre, sebze üreticisi firmalardan tedarik edilen tohumların Şirketiniz tarafından üretim maliyetlerine katlanılarak fide haline getirilmesi ve sebze üreticisi firmalara verilmesi işleminin, fide yetiştirme hizmeti olarak değerlendirilmesi ve bu hizmet bedeli üzerinden genel oranda (% 18) KDV hesaplanması gerekmektedir.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.