Tarih : 28.09.2016
Yayın Dönemi : Ocak 2017

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü)

Sayı: 37009108-130-66460

28/09/2016

Konu: Mısır gevreğinin KDV oranı
 
            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, ürettiğiniz mısır gevreğinin hayvan yemi olarak satıldığı belirtilmekte ve bu teslimde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK)' na ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

            29.12.2015 tarihli ve 2015/8353 sayılı BKK ile bazı mallara uygulanacak KDV oranları yeniden belirlenmiştir. Bu kapsamda, 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listeye 19 uncu sıra eklenerek; bu sırada belirtilen yemlerin tesliminde KDV oranı 01.01.2016 tarihinden itibaren % 1 olarak tespit edilmiştir.

            Yapılan değişiklik sonrasında, bu listenin 19 uncu sırasında, "Küspe (21.12.2015 tarihli ve 2015/8320 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2303.10 pozisyonunda yer alan nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar ile 2303.30.00.00.00 pozisyonunda yer alan biracılık ve damıtık içki sanayinin posa ve artıkları hariç), tam yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, balık unu, et unu, kemik unu, kan unu, tapiyoka (manyok), sorgum ve her türlü fenni karma yemler (kedi-köpek mamaları hariç), saman, yem şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, fiğ, korunga, hasıl ve slajlık mısır, üçgül, yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri hayvan yemleri (yeşil ve kuru kaba yemler ve bunların pellet şeklinde veya mevsimsel ihtiyaçlara göre bir bağlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan işlem görmüş olanları dahil)" hükmü yer almıştır.

            Ayrıca, 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 13 üncü maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin 1 numaralı fıkrasına (ı) bendi eklenmek suretiyle, yukarıda sözü edilen yem teslimi 10.2.2016 tarihinden geçerli olmak üzere istisna kapsamına alınmıştır.

            2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listenin 3 üncü sırasında mısır, 5 inci sırasında sertifikalı mısır tohumlukları; sözü edilen BKK eki (II) sayılı listenin A/8, 9 ve 15 inci sıralarında ise sırasıyla Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)' nin 10, 11 ve 19 no.lu fasıllarında yer alan mallar sayılmıştır.

            Diğer taraftan, TGTC' nin 10 uncu faslında, "Hububat" tanımlanmış, buradaki 10.05 tarife pozisyonunda mısır belirtilmiştir. Aynı cetvelin 11 inci faslında, "Değirmencilik ürünleri; malt; nişasta; inülin; buğday gluteni" tanımlanmış, mısırın da içinde bulunduğu diğer şekilde işlenmiş hububat taneleri bu faslın 11.04 tarife pozisyonunda belirtilmiştir. TGTC'nin 19 uncu faslında ise "Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları; pastacılık ürünleri" tanımlanmış olup, mısır gevreği bu faslın 19.04 tarife pozisyonunda düzenlenmiştir.

            Buna göre, mısır gevreğinin 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin A/15 inci sırasında sayılan 19 uncu fasıl kapsamında değerlendirilerek, toptan ve perakende teslimlerinin % 8 oranında KDV'ye tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.