Tarih : 19.09.2016
Yayın Dönemi : Ocak 2017

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV Grup Müdürlüğü)

Sayı: 39044742-KDV.13-137870

19/09/2016

Konu: 2309.90.96.90.13, 2309.90.96.90.19, 2309.90.41.00.00 GTİP numarasında sınıflandırılan premiks ve tamamlayıcı yem olarak adlandırılan eşyaların KDV oranı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Şirketiniz tarafından ithal edilen Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)'nin 2309.90 tarife alt pozisyonuna ait Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numaralarında sınıflandırıldığı ifade edilen ticari ürünlerin ithal ve yurt içi teslimlerinde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

            KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

            29.12.2015 tarihli ve 2015/8353 sayılı BKK ile bazı mallara uygulanacak KDV oranları yeniden belirlenmiştir. Bu kapsamda, 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listeye 19 uncu sıra eklenerek bu sırada belirtilen yemlerin tesliminde KDV oranı 1.1.2016 tarihinden itibaren % 1 olarak tespit edilmiştir.

            Sözü edilen sırada, "Küspe (21.12.2015 tarihli ve 2015/8320 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli'nin 2303.10 pozisyonunda yer alan nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar ile 2303.30.00.00.00 pozisyonunda yer alan biracılık ve damıtık içki sanayinin posa ve artıkları hariç), tam yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, balık unu, et unu, kemik unu, kan unu, tapiyoka (manyok), sorgum ve her türlü fenni karma yemler (kedi-köpek mamaları hariç), saman, yem şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, fiğ, korunga, hasıl ve slajlık mısır, üçgül, yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri hayvan yemleri (yeşil ve kuru kaba yemler ve bunların pellet şeklinde veya mevsimsel ihtiyaçlara göre bir bağlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan işlem görmüş olanları dahil)" hükmüne yer verilmiştir.

            Ayrıca, 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 13 üncü maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin 1 numaralı fıkrasına (ı) bendi eklenmek suretiyle, yukarıda sözü edilen BKK eki (I) sayılı listeye eklenen 19 uncu sırada yer alan ürünlerin teslimi 10.2.2016 tarihinden geçerli olmak üzere istisna kapsamına alınmıştır.

            Bununla birlikte, TGTC'nin 23 üncü Faslında "Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri; hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler" düzenlenmiş; bu Faslın 23.09 pozisyonunda "hayvan gıdası olarak kullanılan müstahzarlar" tanımlanmıştır. Bu müstahzarlar "2309.10 kedi veya köpek maması (perakende satılacak hale getirilmiş)" ile "2309.90 Diğerleri" şeklinde iki gruba ayrılmıştır. "Diğerleri" grubunda, kedi köpek maması dışında kalan ve hayvan gıdası olarak kullanılan müstahzarlara yer verilmiştir.

            Buna göre, TGTC' nin "2309.90 Diğerleri" tarife alt pozisyonuna ait GTİP numaralarında  sınıflandırıldığı ifade edilen ve özelge talep formunda ticari isimleri belirtilen ürünlerin "her türlü fenni karma yemler ... vb. hayvan yemleri" kapsamında değerlendirilerek bunların ithal ve yurt içi teslimlerinde 1.1.2016-10.2.2016 tarihleri arasında % 1 oranında KDV'ye tabi tutulması, 10.2.2016 tarihinden itibaren de KDV'den istisna olması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.