Tarih : 03.08.2016
Yayın Dönemi : Ocak 2017

T.C.

AMASYA VALİLİĞİ

(Defterdarlık:   Gelir Müdürlüğü)

Sayı: 65771276-130[28-2016/1]-14

03/08/2016

Konu: Aktifte kayıtlı otobüsün takas suretiyle devrinde KDV oranı
 
İlgide kayıtlı özelge talep formunda, işletmeniz aktifindeki insan taşımak üzere imal edilmiş olan …. model otobüsün yeni model bir otobüsle takasında uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında bilgi istenilmektedir.

KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 8, bu listeler dışındaki vergiye tabi işlemler için ise % 18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu BKK eki (I) sayılı listenin 9 uncu sırasında;

"Aşağıda tanımları yapılan motorlu taşıtlardan yalnız "kullanılmış" olanlar, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8701.90.50.00.00 "Kullanılmış olanlar" ile 87.03 pozisyonundaki "binek otomobilleri ve esas itibarıyla insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar, (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil). [Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları, jipler, vb., motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb., motorlu taşıtlar, "8703.10.11.00.00 özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar", "8703.10.18.00.00 Diğerleri".][Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, para arabaları, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar hariç.]. (Katma Değer Vergisi Kanununun 30/b maddesine göre binek otomobillerinin alımında yüklenilen katma değer vergisini indirim hakkı bulunan mükelleflerin, bu araçları tesliminde bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.)"

ibaresine yer verilmiştir.

Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)'nin 87 nci fasılında, "kara nakil vasıtaları (demiryolu veya tramvay taşıtları hariç) ve bunların aksam parça ve aksesuarları" düzenlenmiş ve bu fasıla ait 87.02 pozisyonunda "10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) motorlu taşıtlar" sayılmıştır.

Buna göre, işletmeniz aktifindeki insan taşımak üzere imal edilmiş olan …. model otobüs, söz konusu BKK eki (I) sayılı listenin 9 uncu sırasında yer almadığından, bu aracın takas yoluyla tesliminde genel oranda (% 18) KDV'ye tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.