Tarih : 22.06.2016
Yayın Dönemi : Ocak 2017

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

Sayı: 39044742-KDV 28-85172

22/06/2016

Konu: 3102.21 GTİP numarasında yer alan amonyum sülfat gübresinin KDV oranı.

            İlgide kayıtlı özelge talep formu ve ek dilekçenizde, Şirketinizin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından kabul edilen Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)'nin 3102.21 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numarasında yer alan amonyum sülfat gübresini demir ve çelik fabrikalarından tedarik ederek tarımsal ve sanayi amaçlı olarak piyasaya sattığı belirtilmekte ve tedariklerinizde karşılaşılan oran farklılığının nasıl giderileceği ile söz konusu gübrenin sanayi amaçlı satışında uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

            KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK)'na ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

 

            29.12.2015 tarihli ve 2015/8353 sayılı BKK ile bazı mallara uygulanacak KDV oranları yeniden belirlenmiştir. Bu kapsamda, 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listeye 20 nci sıra eklenerek, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübreler ile gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin tesliminde KDV oranı 01.01.2016 tarihinden itibaren % 1 olarak belirlenmiştir.

 

            Ayrıca, 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 13 üncü maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına (ı) bendi eklenmek suretiyle bu teslimler 10.02.2016 tarihinden geçerli olmak üzere tam istisna kapsamına alınmıştır.

 

            Öte yandan, TGTC nin 31 inci faslında "Gübreler" tanımlanmıştır. Bu tarife pozisyonuna ait GTİP numaraları arasında 3102.21.00.00.00 "Amonyum sülfat" da yer almaktadır.

 

            Buna göre, 3102.21.00.00.00 GTİP numarasında yer alan amonyum sülfatın Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübreler arasında yer alması ve tarımsal amaçlı satılması halinde, bu ürünün 01.01.2016-10.02.2016 tarihleri arasındaki tesliminin % 1 oranında KDV'ye tabi tutulması, 10.02.2016 tarihinden sonraki tesliminin ise KDV'den istisna olması gerekmektedir. Ancak tarımsal amaç dışında kullanmak üzere satın alanlara yapılan amonyum sülfat teslimlerinin genel oranda (% 18) KDV'ye tabi tutulması gerekmektedir.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.