Tarih : 20.06.2016
Yayın Dönemi : Ocak 2017

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

Sayı: 39044742-KDV 28-83367

20/06/2016

Konu: Gübre üreticisi olmayan firma tarafından gübre hammaddelerinin ithalinde uygulanacak KDV oranı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, gübre üreticisi olmayan Firmanız tarafından muhtelif gübre hammaddelerinin ithal edilip gübre üreticisi firmalara satışının gerçekleştirildiği belirterek, söz konusu hammaddelerin ithalinde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

29.12.2015 tarihli ve 2015/8353 sayılı BKK ile bazı mallara uygulanacak KDV oranları yeniden belirlenmiştir. Bu kapsamda, 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listeye 20 nci sıra eklenerek; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübreler ile gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin tesliminde KDV oranı 1.1.2016 tarihinden itibaren % 1 olarak tespit edilmiştir.

Ayrıca, 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 13 üncü maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin 1 numaralı fıkrasına (ı) bendi eklenmek suretiyle, yukarıda sözü edilen BKK eki (I) sayılı listeye eklenen 20 nci sırada yer alan ürünlerin teslimi 10.2.2016 tarihinden geçerli olmak üzere tam istisna kapsamına alınmıştır.

Bu kapsamda, söz konusu hammaddelerin gübre üreticisi firmalara tesliminin 1.1.2016 tarihinden 10.2.2016 tarihine kadar % 1 oranında KDV' ye tabi tutulması, 10.2.2016 tarihinden sonra ise KDV'den istisna olması gerekmektedir.

Buna göre, gübre üreticisi olmayan Firmanızın ithal edeceği gübre hammaddelerinin ithalat aşamasında genel oranda (% 18) KDV'ye tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.