Tarih : 23.05.2016
Yayın Dönemi : Ocak 2017

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı: 84974990-130-92038

23/05/2016

Konu: Nazal oksijen kanülü KDV oranı
 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Şirketinizce daha önceden "9018.39.00.00.28" GTİP No'sundan ithali yapılıp % 8 katma değer vergisi (KDV) oranı üzerinden sağlık kuruluşlarına satışı gerçekleştirilen "Nazal Oksijen Kanülü" isimli cihaza, bu defa Esenboğa Gümrük Müdürlüğü tarafından "9019.20.00.00.25" GTİP numarası ile işlem yapıldığından bahisle, söz konusu ürüne uygulanacak KDV oranına ilişkin Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

            KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK)'na ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listeler dışındaki vergiye tabi işlemler için ise % 18 olarak tespit edilmiştir.

 

            Sözü edilen BKK eki (II) sayılı listenin B/18 inci sırasında, "Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veya ithaline izin verilen beşeri tıbbi ürünler, bu ürünlerin terkibinde bulunan etkin maddeler ve etkin madde üretiminde kullanılan hammaddeler" hükmüne yer verilmiştir.

 

            Aynı listenin B/22 nci sırasında,  Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)' nin "90.18" pozisyonunda yer alan "Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan alet ve cihazlar (sintigrafi cihazları, diğer elektromedikal cihazlar ve göz testine mahsus cihazlar dahil)" ile "9019" pozisyonunda yer alan "Mekanoterapi cihazları; masaj cihazları; psikotekni cihazları; ozonoterapi, oksijenoterapi, aeroterapi, suni teneffüs veya diğer terapik teneffüs cihazları" sayılmış olup bu eşyaların ithal ve teslimi ile bunlardan makine ve cihaz niteliği taşıyanların kiralanması hizmetleri % 8 oranında KDV'ye tabi tutulmuştur.

 

            Ancak, aksam ve parça niteliğindeki eşyalar sözü edilen satırlara getirilen parantez içi hükümlerle bu sıranın kapsamı dışına çıkarılmıştır.

 

            Buna göre, TGTC' nin  "9019.20.00.00.25" GTİP numarasında aksam ve parça olarak değerlendirilen eşyalar 22 nci sıra kapsamında yer almadığından, bunların Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veya ithaline izin verilen beşeri tıbbi ürün niteliğinde de olmaması halinde genel oranda (% 18) KDV' ye tabi tutulması gerekmektedir.

 

            Diğer taraftan, GTİP numarası değişikliğinden kaynaklı olduğu anlaşılan bahse konu eşyaya uygulanacak KDV oranına ilişkin tereddütünüzün giderilebilmesi için, söz konusu eşya için Gümrük ve Ticaret Bakanlığının yetkili birimine müracaat edilerek, bu eşyanın GTİP numarasının yeniden tespiti talebinde bulunulmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.