Tarih : 09.05.2016
Yayın Dönemi : Ocak 2017

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

Sayı: 39044742-010-53002

09/05/2016

Konu: 17. yüzyıldan kalma Kur'an-ı Kerim ithalinde uygulanacak KDV oranı
 
İlgide kayıtlı özelge talep formunda, yazım tarihi eski (17 nci yüzyıl) ve antika değeri olan, el yazması Kur'an-ı Kerim'in ithalinde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 16/1-b maddesinde, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesi [(5) numaralı fıkrasının (a) bendi ile (7) numaralı fıkrası hariç] hükümleri kapsamında gümrük vergisinden muaf veya müstesna olan eşyanın ithalinin KDV'den istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

 

Bu sebeple, 4458 sayılı Gümrük Kanununun sözü edilen hükümleri kapsamında gümrük vergisinden muaf veya müstesna tutulmasını gerektirecek bir ithalata konu edilmesi halinde, bahis konusu Kur'an-ı Kerim'in KDV'den de istisna tutulması gerekmektedir.

 

KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 8, bu listeler dışındaki vergiye tabi işlemler için ise % 18 olarak tespit edilmiştir.

 

Söz konusu BKK eki (I) sayılı listenin 18 inci sırasında, Kur'an-ı Kerim (Kur'an meal ve tefsir kitapları ile münhasıran Kur'an cüz, sûre, ayet ve/veya meallerini içeren kitaplar dahil) ile Tevrat, Zebur ve İncil Kitaplarına yer verilmiştir.

 

Buna göre, 4458 sayılı Gümrük Kanununun sözü edilen hükümleri kapsamına girmeyen Kur'an-ı Kerim ithalinin 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listenin 18 inci sırası kapsamında değerlendirilmesi ve % 1 oranında KDV'ye tabi tutulması gerekmektedir. Kur'an-ı Kerim'in yazım tarihinin eski olması, antika değerinin bulunması veya el yazması olması bu oranı etkilememektedir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.