Tarih : 04.02.2016
Yayın Dönemi : Ocak 2017

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef   Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı: 84974990-130-4807

04/02/2016

Konu: "Silobag İçin Çuval Dolum Makinesi" ve "Silobag İçin Boşaltma Tahliye Helezonu" ithalinde KDV oranı.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; 8436.80.90.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) numaralı "Silobag İçin Çuval Dolum Makinesi" ile 8428.39.90.90.00 GTİP numaralı "Silobag İçin Boşaltma Tahliye Helezonu"nun ithalinde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı konusunda görüş talep edilmektedir.

 

            KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK)'na ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

 

            Sözü edilen BKK eki (I) sayılı listenin 17 nci sırasında yer alan eşyalar, Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)'ndeki GTİP numaraları itibariyle belirlenmiştir. Bunların finansal kiralamaya konu olmaları halinde % 1 oranında KDV hesaplanmaktadır. Özelge talep formunuzda bahsi geçen eşyalar, bu sırada yer alan eşyalar arasında bulunsa bile, finansal kiralamaya konu olmamaları sebebiyle bunların dahili teslim veya ithalinin % 1 oranında KDV'ye tabi tutulması mümkün bulunmamaktadır.

 

            Diğer taraftan, 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin B bölümünün 28 ve 29 uncu sıralarında sayılan eşyalar da TGTC'deki GTİP numaraları itibariyle belirlenmiştir. Ancak, özelge talep formunuzda bahsi geçen eşyalar burada sayılan eşyalar arasında yer almamaktadır.

 

            Buna göre, 2007/13033 sayılı BKK eki (I) ve (II) sayılı liste kapsamında değerlendirilmeyen 8436.80.90.00.00 GTİP numaralı eşya ile 8428.39.90.90.00 GTİP numaralı eşyanın ithal veya tesliminin genel oranda (% 18) KDV'ye tabi tutulması gerekmektedir.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.