Tarih : 03.02.2016
Yayın Dönemi : Ocak 2017

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef   Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı: 84974990-130-4701

03/02/2016

Konu: Titanyum kortikal vidaların tesliminde KDV oranı.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Firmanızca Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)'nin "9021.10.90.00.12" Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) numarasında sınıflandırıldığı belirtilen ve halk tarafından platin olarak bilindiği ifade edilen eşyaların satışı sırasında uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranına ilişkin Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 8, bu listeler dışındaki vergiye tabi işlemler için ise % 18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin B/22 nci sırasında; "90.21 Ortopedik cihazlar (Koltuk değnekleri, cerrahi kuşaklar ve fıtık bağları dahil); cebireler, gudyerler ve kırıklara mahsus diğer cihazlar; protez organlar; sağırların işitmesini kolaylaştırmaya mahsus cihazlar ve vücut kusur veya noksanlığını gidermek amacıyla üstte veya elde taşınan veya vücudun içine yerleştirilen diğer cihazlar (Aksam, parça ve aksesuarlar hariç)" ibaresi yer almaktadır.

Diğer taraftan, TGTC'nin "9021.10.90.00.12" GTİP numarasında "Kemik tespit malzemesi (implantlar) (tıbbi çiviler, tıbbi plaklar dâhil) (paslanmaz çelikten)" tanımlanmıştır.

Buna göre, Firmanızca TGTC'nin "9021.10.90.00.12" GTİP numarasında sınıflandırıldığı belirtilen eşyaların, sözü edilen BKK eki II sayılı listenin B/22 nci sırası uyarınca vücudun içine yerleştirilen diğer cihazlar kapsamında değerlendirilerek, ithal veya tesliminin % 8 oranında KDV'ye tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.