Tarih : 07.06.2016
Yayın Dönemi : Ocak 2017

T.C.

GÜMÜŞHANE VALİLİĞİ

Defterdarlık GELİR MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı: 22202903-2014-Harçlar K.-3

07.06.2016

Konu: İkamet tezkeresi ve çalışma izin belgesi düzenlenen yabancının Harçlar Kanunu karşısındaki durumu hk.

            İlgide kayıtlı dilekçenizden, Türkmen kökenli İran uyruklu olarak Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulunun …12.2011 tarihli çalışma izin belgesi gereğince 2012 yılından itibaren … Üniversitesi … … Bölümünde görev yaptığınız ve görevinize ilişkin sözleşme süresinin 30.12.2015 tarihine kadar uzatıldığı belirtilerek ikamet tezkeresi ve çalışma izin belgesinden tahsil olunacak harçlardan 492 sayılı Harçlar Kanununun 88 inci maddesinin (e) ve (f) bentlerine göre muaf tutulup tutulmayacağınız hususunda görüş sorulduğu anlaşılmaktadır.

           492 sayılı Harçlar Kanununun 83 üncü maddesinde, pasaport, ikamet tezkeresi, vize ve Dışişleri Bakanlığı tasdik işlemlerinden bu kanuna bağlı (6) sayılı tarifede yazılı olanların harca tabi olduğu, 84 üncü maddesinde de, pasaport, ikamet tezkeresi ve tasdik harçlarını, harca mevzu olan işlemin yapılmasını isteyen kişilerin ödemekle mükellef olduğu hükme bağlanmıştır.

           492 sayılı Kanunun 88 inci maddesinde ise, aşağıda belirtilen yabancılara ikamet tezkeresinin harçsız olarak verileceği belirtilmiştir:

            a) Türk okullarında veya fakültelerinde okuyan öğrenciler,
            b) Münhasıran basın ve yayın kuruluşları için muhabirlik yapanlar,
            c) Devlet, il özel idareleri, belediyeler, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve bunlara bağlı resmi müesseseler tarafından istihdam edilen profesör ve uzmanlarla, iş sahibi olmayan eşleri ve çocukları,
            d) Mali durumlarının bozuk olduğuna, ikamet tezkeresi vermeye yetkili makamlarca kanaat getirilen yoksullar,
            e) Türk aslından olup Türk kültürüne bağlı ecnebi uyruklular.
            f) Uzun dönem ikamet izni bulunanlar,
            g) İnsan ticareti suçunun mağduru olanlar.
            h) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca süresiz çalışma izni verilenler.

          Bu itibarla, yukarıda yer alan şartlardan birini taşımanız halinde, adınıza harçsız olarak ikamet tezkeresi düzenlenmesi gerekmekle birlikte, çalışma izin belgesi harcından muaf tutulacağınıza dair 492 sayılı Kanunda herhangi bir hüküm bulunmadığından, çalışma izin belgesi için bu belgenin süresi dikkate alınmak suretiyle söz konusu Kanuna bağlı (6) sayılı tarifenin "IV-Yabancılara Verilecek Çalışma İzin Belgeleri" başlıklı bölümünde yer alan harcın ödenmesi gerekmektedir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.