Tarih : 09.08.2016
Yayın Dönemi : Ocak 2017

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)

Sayı : 27575268-105[2014-263]-193259

09/08/2016

Konu : Döviz kazandırıcı faaliyetlerde damga vergisi istisnası

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, Ulaştırma Bakanlığı Demiryolları Limanlar ve Havaalanları İnşaatı (DLH) Genel Müdürlüğü tarafından açılan "… …" işi ihalesinin … … uhdesinde kaldığı, söz konusu ihale işine ilişkin olarak yüklenici firma ile şirketiniz arasında mühendislik ve tasarım hizmetleri ile ilgili 01/09/2004 tarihli … … Hizmetleri Taşeron Sözleşmesi ile bu sözleşmeye ilişkin olarak muhtelif tarihlerde 15 adet ek sözleşmeye düzenlendiği belirtilerek, şirketiniz adına düzenlenen …/…/2004 tarihli ve … sayılı Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgesi kapsamında söz konusu sözleşmelerin damga vergisinden istisna edilip edilemeyeceği hususunda görüş sorulduğu anlaşılmıştır.

 

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun Ek 2 nci maddesinde, döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemlerle ilgili olarak düzenlenen kâğıtların damga vergisinden müstesna olduğu, döviz kazandırıcı faaliyetlerin neler olduğunun ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların Maliye Bakanlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından birlikte tespit edileceği hüküm altına alınmıştır.

 

Söz konusu hükmün uygulama usul ve esaslarını düzenleyen (1) Seri No.lu Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkındaki Tebliğin "3.2. Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetler" başlıklı bölümünde;

 

"3.2.1. Yatırım programında yer alan Kamu yatırımlarından uluslararası ihaleye çıkarılanların (Yerli ve yabancı firmaların ayrı ayrı veya birlikte iştirakine açık olmak üzere) ihalesini veya kazanan veya yabancı para ile finanse edilenlerin yapımını üstlenen firmaların,

 

3.2.11. Yerli firma olması halinde, uluslararası ihalelerde tamamı üzerinden, yabancı para ile finanse edilenlerde ise yabancı paraya isabet eden oranda imalatçı firmalar tarafından üretilerek bu firmalara yapılan satış ve teslimleri,

 

3.2.1.2.   Yabancı firma olması halinde, yabancı firmanın bu işte kullanacağı malları üreten imalatçı firmaların yapacakları satış ve teslimleri,

 

3.2.1.3.    Yerli ve yabancı firmaların ortaklığı şeklinde olması halinde, yerli firmaya kendi faaliyeti oranında, yabancı firmaya ise (3.2.1.2) bendi çerçevesinde imalatçı firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri,

 

3.2.1.4.     Yukarıda belirtilen bentler çerçevesinde proje sahibi kamu kurumlan ile bu projeleri üstlenen firmalara yapılacak teknik müşavirlik, mühendislik vb. hizmet satışları"

 

diğer döviz kazandırıcı faaliyetler arasında sayılmıştır.

 

Mezkur Tebliğin, "4. Uygulamaya İlişkin Esaslar" başlıklı bölümünde de;

 

"4.1. (3.2)'de belirtilen diğer döviz kazandırıcı faaliyetler ile (31.8)'de belirtilen faaliyetler için uygulanacak damga vergisi ve harç istisnası; ilgili kuruluşlarca, bu konuda düzenlenmiş bulunan "Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi" veya "Dahilde İşleme İzin Belgesi"nin ibrazı üzerine, aşağıda açıklanan usul ve esaslar çerçevesinde başka bir belge aranmaksızın re'sen uygulanacaktır.

 

Ancak, damga vergisi ve harç istisnasının uygulanabilmesi için, vergi ve harca konu işlemin, sözü edilen belgelerin geçerlilik süresi içerisinde yapılması şarttır.

 

Belgenin alınmasından önce veya belgenin geçerlilik süresinin dolmasından sonra, belgeye bağlanan iş ile ilgili olarak yapılan işlemlere, damga vergisi ve harç istisnası tatbik edilmeyecektir.

 

4.7. Diğer döviz kazandırıcı faaliyetlerde, belgeye bağlı olarak uygulanan damga vergisi ve harç istisnasının; belge sahibi yatırımcı, ihracatçı veya üstlenicinin belge kapsamındaki iş nedeniyle ihale makamı dışında kalan ve belge sahibi olmayan diğer kişi ve kuruluşlarla (taşeron, malzeme müteahhidi v.b) yapacağı muamelelere tatbiki mümkün değildir.

 

Ancak, belge kapsamındaki döviz kazandırıcı faaliyetlerde kullanılmak şartıyla, belge sahibi kişi veya kuruluşlardan temin edilecek mal, malzeme veya hizmet alımları damga vergisi ve harç istisnasından faydalandırılacaktır.

 

Bu durumda, döviz kazandırıcı faaliyetlerde, ihale makamı dışında kalan diğer işlem tarafları arasındaki muamelelere; her iki işlem tarafının da o işle ilgili olarak düzenlenmiş belgeye sahip olmasına bağlı olarak damga vergisi ve harç istisnası tatbik edilecektir."

 

düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

"… … Sözleşmesi Tasarım Hizmetleri"ne ilişkin olarak şirketiniz adına düzenlenen …/…/2004 tarih ve … sayılı Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgesinin incelenmesinden, belgenin Dış Ticaret Müsteşarlığınca yayımlanan İhracat:2004/1 sayılı Tebliğin 2/a-4 maddesine istinaden düzenlendiği, bu maddenin de Damga Vergisi Kanununun Ek 2 nci maddesi hükmünün uygulanmasına ilişkin Bakanlığımızca yayımlanan (1) Seri No.lu Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkındaki Tebliğin (3.2.1.4) fıkrasına tekabül ettiği ve belgenin muhtelif tarihlerde süre ve faaliyet değerine yönelik olarak revize edildiği anlaşılmıştır.

 

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, Vergi Resim Harç İstisnası Belgesine konu işle ilgili olarak alınan belgenin geçerlilik süresinde … … Merkezi Japonya Türkiye İstanbul Şubesi ile Şirketiniz arasında düzenlenen sözleşmelere belgede yazılı tutarı geçmemek kaydıyla Vergi Resim Harç İstisna Belgesine istinaden damga vergisi istisnası uygulanması gerekmektedir.

 

Diğer taraftan, belgenin alınmasından önce veya belgenin geçerlilik süresinin dolmasından sonra, belgeye bağlanan iş ile ilgili olarak düzenlenen sözleşmelere damga vergisi istisnası uygulanamayacağı tabiidir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.