Tarih : 26.07.2016
Yayın Dönemi : Ocak 2017

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü)

Sayı : 76464994-140[DH.2014.88]-101708

26/07/2016

Konu : Sözleşmede Damga Vergisi

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, merkezi Almanya’da bulunan … Şirketi ile merkezi Antalya’da bulunan … Limited Şirketi arasında Kontenjan (Tahsis) Sözleşmesi düzenlendiği, Türkiye’de vergi mükellefiyeti bulunmayan … Şirketi’nin ekli sözleşmeye konu haklarının ihlal edildiğinden sözleşmeye bağlı haklarını kullanmak için Antalya İcra Dairesine müracaatta bulunduğu, dayanak sözleşmenin damga vergisinin ödenmesi gerektiğinden talebinin karşılanmadığı belirtilerek, … Şirketi’nin vergi kaydı olmadığından söz konusu sözleşmeye ait damga vergisini hangi şekilde ödeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, bu kanundaki kağıtlar teriminin yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade edeceği; yabancı memleketlerle Türkiye'deki yabancı elçilik ve konsolosluklarda düzenlenen kağıtların, Türkiye'de resmi dairelere ibraz edildiği, üzerine devir veya ciro işlemleri yürütüldüğü veya herhangi bir suretle hükümlerinden faydalanıldığı takdirde vergiye tabi tutulacağı; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, yabancı memleketlerle Türkiye'deki yabancı elçilik ve konsolosluklarda düzenlenen kağıtların vergisini, Türkiye'de bu kağıtları resmi dairelere ibraz eden, üzerlerinde devir veya ciro işlemleri yapanlar veya herhangi bir suretle hükümlerinden faydalananların ödeyeceği hükme bağlanmıştır.

 

Buna göre, yabancı memleketlerle Türkiye'deki yabancı elçilik ve konsolosluklarda düzenlenen kağıtlar damga vergisine tabi bulunmamakla birlikte, bu kağıtlar, Türkiye'de resmi dairelere ibraz edildiği, üzerine devir veya ciro işlemleri yürütüldüğü veya herhangi bir suretle hükümlerinden faydalanıldığı takdirde, söz konusu işlemlerin yapıldığı tarih itibarıyla damga vergisine konu teşkil edecektir.

 

Yabancı memleketlerde düzenlenen kağıtlar açısından Türkiye'de hükmünden faydalanma konusu ise esas olarak, kağıtlarda yer alan hak ve yükümlülüklere dayanılarak hukuki, ticari, mali olaylar ve sonuçlar yaratmak olarak anlaşılmalıdır. Hüküm bir gücün, etkinin ifadesi olduğundan, bir kağıdın hükmünden yararlanma o kağıdın gücünden, etkisinden kaynaklanmaktadır. Bu durumda, yabancı memleketlerde düzenlenen bir kağıda ilişkin bazı haklardan veya hususlardan Türkiye'de yararlanılması veyahut kağıda dayanılarak Türkiye'de bazı işlemler yapılması o kağıdın hükmünden yararlanıldığı anlamına gelmektedir.

 

Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I.Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin nispi damga vergisine tabi tutulacağı, aynı bölümün B/3 fıkrasında ise, turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmelerinin (belli parayı ihtiva edenler dahil) maktu damga vergisine tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır.

 

Diğer taraftan, 44 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin (2) numaralı bölümünde, 488 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sürekli damga vergisi mükellefiyeti bulunmayan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin düzenledikleri kağıtlara ilişkin damga vergisini, gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairelerine; aynı fıkranın (b) bendi kapsamında olan ve gelir veya kurumlar vergisi yönünden mükellefiyeti bulunmayan mükelleflerin ise süreksiz mükellefiyet çerçevesinde düzenledikleri kağıtlara ilişkin damga vergisini,

 

-Tek vergi dairesi bulunan il ve ilçelerde mevcut vergi dairelerine,

 

- Bağımsız vergi dairesi olmayan ilçelerde bağlı vergi dairesine (Malmüdürlüklerine),

 

-Birden fazla vergi dairesi bulunan il ve ilçelerde bu vergi dairelerinden herhangi birine,

 

kağıdın düzenlendiği tarihi izleyen onbeş gün içinde damga vergisi beyannamesi ile beyan edip aynı süre içinde ödemelerinin uygun görüldüğü belirtilmiştir.

 

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, söz konusu kontenjan sözleşmesine ilişkin damga vergisinin, beyan edip ödeyecek kişinin Türkiye'de gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyetinin bulunmaması halinde herhangi bir vergi dairesi müdürlüğüne beyan ve ödenmesi mümkün bulunmaktadır.

 

Bu itibarla, … Şirketi ile … Limited Şirketi arasında düzenlenen ve hükmünden Türkiye'de yararlanıldığı anlaşılan kontenjan (tahsis) sözleşmesine ilişkin olarak damga vergisinin … Şirketi tarafından herhangi bir vergi dairesi müdürlüğüne ödenmesi mümkün bulunmaktadır.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.