Tarih : 25.07.2016
Yayın Dönemi : Ocak 2017

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

Sayı : 45404237-140[16-28]-186

25/07/2016

Konu : Serbest Bölgede harç ve damga vergisi istisnası

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, şirketinizin … Serbest Bölgesinde faaliyette bulunmak üzere ruhsat aldığı ve halen bu bölgede çimento üretimi ve ihracatı yaptığınız, faaliyet ruhsatı kapsamında yapacağınız işlemlerden ve düzenlenen sözleşmelerden noterlerce harç ve damga vergisi istenildiği belirtilerek, şirketinizin faaliyet ruhsatı kapsamında inşa ettireceği liman yapımıyla ilgili olarak yüklenici firma ile yapacağınız sözleşmenin noter harcından ve damga vergisinden istisna olup olmadığı hususlarında görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

 

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kâğıtların damga vergisine tabi olduğu, (1) sayılı tablonun "LAkitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında da, belli parayı ihtiva eden mukavelename, taahhütname ve temliknamelerin nispi damga vergisine tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır.

 

492 sayılı Harçlar Kanununun 38 inci maddesinin 1 inci fıkrasında, noter işlemlerinden bu kanuna bağlı (2) sayılı tarifede yazılı olanların noter harçlarına tabi olduğu, 123 üncü maddesinde ise; özel kanunlarla harçtan muaf tutulan kişilerle, istisna edilen işlemlerden harç alınmayacağı, 125 inci maddesinde de; bu Kanunun ilgili kısımlarında mükellefiyet hakkında konulmuş hükümlerin aksine, özel kanunlarda hüküm bulunduğu takdirde özel kanun hükmünün uygulanacağı hükümlerine yer verilmiştir.

 

Öte yandan; 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesinin 5810 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile değişik ikinci fıkrasının (c) bendinde, Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yılın vergilendirme döneminin sonuna kadar bu bölgelerde gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili olarak yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtların damga vergisi ve harçlardan müstesna olduğu hükme bağlanmıştır.

 

Buna göre, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununa göre kurulan serbest bölgede faaliyet gösteren firmaların, bu bölgede gerçekleştirdikleri faaliyetlerle ilgili olarak yapılan işlemlerin ve düzenlenen kağıtların damga vergisi ve harçlardan istisna tutulması amaçlanmıştır.

 

Bu kapsamda, 3218 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca, 01.01.2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yılın vergilendirme döneminin sonuna kadar, serbest bölgelerde faaliyette bulunan mükelleflerin bu bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetlerle ile ilgili olmak kaydıyla düzenlenen kağıtlar damga vergisinden, yapılan işlemler harçtan istisnadır.

 

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, serbest bölgede gerçekleştirdiğiniz faaliyetinizle ilgili olması kaydıyla, şirketinizin … Serbest Bölgesinde inşa ettireceği liman için yüklenici firma ile serbest bölge şubeniz arasında düzenlenen "… İnşaat İşleri" sözleşmesine, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca damga vergisi ve harç istisnası uygulanması gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.