Tarih : 21.06.2016
Yayın Dönemi : Ocak 2017

T.C.

BATMAN VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı : 25410040-155[3-2014/3]-21

21/06/2016

Konu : Sözleşme Damga Vergisi

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, … Anonim Ortaklığı … Bölge Müdürlüğü ile "İdarenin havuz kapsamında üretim, arama, sondaj, kuyu tamamlama, iç ve dış saha faaliyetleri için yük ve sondaj kule malzemesi ve ilgili tüm ekipmanın saha ve kamp iş yerlerine, saha ve kamp iş yerleri arasında yada saha/kamp iş yerinden … merkez iş yerlerine kasalı kamyon ve treyler araçla/araçlarla malzeme taşıma işi" için imzalanan sözleşmenin 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun IV/42 fıkrası uyarınca damga vergisinden istisna olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

 

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki kağıtlar teriminin yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade ettiği; 9 uncu maddesinde, bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu; Kanuna ekli (2) sayılı tablonun IV/42 numaralı fıkrasında, Türk Petrol Kanunu kapsamında petrol hakkı sahiplerinin petrol arama ve üretim faaliyetlerine ilişkin olarak düzenlenen sözleşmelerin damga vergisinden istisna olduğu hükümlerine yer verilmiştir.

 

Anılan Kanuna ekli (1) sayılı tablonun ''I-Akitlerle ilgili kâğıtlar'' başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin nispi damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır

 

Diğer taraftan, 6491 sayılı Türk Petrol Kanununun 2 nci maddesinde, "petrol arama"; araştırma, arama sondajı ve tespit sondajı faaliyetleri olarak, "üretim" ise; üretim sondajı ve geliştirme faaliyetleri, petrolün çıkarılması, ön işlenmesi, saha dâhilinde veya civarında depolanması, bu depolara, iletim hattına veya rafineriye boru hattı ve diğer vasıtalarla taşınması olarak tanımlanmıştır.

 

Buna göre, özelge talep formu ekinde bir örneği yer alan … Anonim Ortaklığı … Bölge Müdürlüğü ile Şirketiniz arasında düzenlenen sözleşmenin konusu olan ekipman taşınması işinin 6491 sayılı Türk Petrol Kanununun 2 nci maddesinde tanımlanan petrol arama ve üretim faaliyeti kapsamında olduğunun Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan alınacak bir yazı ile tevsiki koşulu ile söz konusu sözleşmenin Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun IV/42 numaralı fıkrası uyarınca damga vergisinden müstesna tutulması gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.