Tarih : 07.09.2016
Yayın Dönemi : Ocak 2017

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı:  90792880-155.15[2015/3776]-219214

07/09/2016

Konu : 6306 sayılı Kanun kanun kapsamında düzenlenen sözleşmenin damga vergisi

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, … Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından İş Ortaklığınıza ihale edilen "… … Yapım İşi" ne yönelik olarak imzalanan ……..2015 tarihli sözleşmenin 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisi mükellefinin kâğıtları imzalayanlar olduğu; Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I-Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin; "II-Kararlar ve mazbatalar" başlıklı bölümünün 2 nci maddesinde ise, ihale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararlarının nispi damga vergisine tabi olacağı hüküm altına alınmıştır.

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde, bu Kanunun amacının; afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasların belirlenmesi olduğu; 2 nci maddesinin (b) fıkrasında, idarenin; belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeleri, bu sınırlar dışında il özel idarelerini, büyükşehirlerde büyükşehir belediyelerini ve Bakanlık tarafından yetkilendirilmesi hâlinde büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçe belediyelerini ifade edeceğini; 2 nci maddesinin (ç) fıkrasında, risk alanının; zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan, Bakanlık veya İdare tarafından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görüşü de alınarak belirlenen ve Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan alanı ifade ettiği, 6 ncı maddesinin 12 fıkrasında ise, Bakanlığın, bu Kanunda belirtilen iş ve işlemlere ilişkin olarak TOKİ'ye veya İdareye yetki devrine ve bu iş ve işlemlerden hangilerinin TOKİ veya İdare tarafından yapılacağını belirlemeye yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında belirtilen iş ve işlemlere ilişkin olarak Belediyelere yetki devrine ve bu iş ve işlemlerden hangilerinin belediye tarafından yapılacağını belirlemeye yetkili olduğu dikkate alındığında, 6306 sayılı Kanun kapsamında belirtilen iş ve işlemlere ilişkin olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından … Belediyesine yetki verilmiş olması ve söz konusu işin adı geçen Bakanlıkça verilen yetki kapsamında yapıldığının ilgili Bakanlıktan tevsiki halinde, … Belediyesi tarafından ihale edilen "…… Yapım İşi"ne ilişkin düzenlenen sözleşmenin damga vergisinden istisna tutulması mümkün bulunmaktadır.

 

Bilgi edinilmesi rica ederim.