Tarih : 08.08.2016
Yayın Dönemi : Ocak 2017

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükelef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı : 90792880-155.15[2015/3732]-192188

08/08/2016

Konu: 6095 sayılı Kanun kapsamında damga vergisi istisnası
 
İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, ... Bakanlığı ile ... yürütülen " ... Güvenlik Sisteminin İyileştirilmesi" işine ilişkin inşaat ve alt yapı işlerinin alt yüklenici olarak şirketiniz tarafından yapılmasına ilişkin olarak şirketiniz ile ... arasında imzalanan 18/12/2014 tarihli sözleşminin, 6095 sayılı Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatı Müşterek Enfrastrüktür Programı Geregince Türkiye'de Yapılacak İnşa ve Tesis İşlerine Dair Kanuna istinaden alınan 09/01/1967 tarihli ve 6/7543 Sayılı Kararname kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hakkında görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

 

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde; damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasında belli parayı ihtiva eden mukavelename, taahhütname ve temliknamelerin nispi damga vergisine tabi olduğu hükümlerine yer verilmiştir.

 

Diğer taraftan, 6095 sayılı Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatı Müşterek Enfrastrüktür Programı Gereğince Türkiye'de Yapılacak İnşa ve Tesis İşlerine Dair Kanunun 1 inci maddesinde, "Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatının Müşterek Enfrastrüktür Programı veya bu Teşkilatın veya yan kuruluşlarının veya Teşkilat üyesi devletlerden bazılarının oluşturduğu özel yatırım programları gereğince, Türkiye'de yapılması kararlaştırılan tüm inşa ve tesis işleri ile sözü edilen programlara dahil projelerin mütemmimi olarak Türkiye tarafından yaptırılması gereken; mahalli kolaylıklar, restorasyon işleri ve milli katkı paylı ilave kapasite ve tesisler ile ivedilikle yapılmasına gerek görülüp Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatına önfinansman kaydı yaptırılmış olan tesisler, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunuyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve ekleri hükümlerine tabi olunmadan, Bakanlar Kurulunca tespit olunacak esaslar dairesinde ve bu işlerle görevli kılınacak Devlet daire ve müesseseleri ile İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları eli ile yaptırılır." 10 uncu maddesinde ise "Vergi, resim ve harçlardan mümkün olanlarının, birinci maddede mezkür inşa ve tesis işlerinin maliyetine sirayetlerini kısmen veya, tamamen önlemek ve sair mali mükellefiyetlerde gerekli kolaylığı sağlamak maksadiyle tedbirler ittihazına Bakanlar Kurulu yetkilidir." hükümleri bulunmaktadır.

 

6095 sayılı Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatı Müşterek Enfrastrüktür Programı Gereğince Türkiye'de Yapılacak İnşa ve Tesis İşlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesine göre çıkarılan 9/1/1967 tarihli ve 6/7543 sayılı Kararnamenin eki Kararın 4 üncü maddesini değiştiren 85/10191 sayılı Kararın 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında, NATO Müşterek Enfrastrüktür tesislerin etüd, proje ve inşası ile ilgili olarak yapılan giderlerle ilgili bulunduğu 1 inci maddede sayılan ilgili idaresince verilmiş bir şerh bulunmak kaydıyla Türkiye'de veya hariçte tanzim edilmiş kağıtların damga vergisinden istisna tutulacağı, resmi makamlar tarafından düzenlendiği için yukarıda belirtilen şerhin verilmesi mümkün olmayan; fakat müşterek Enfrastrüktür tesislerinin etüd, proje ve inşası ile ilgili olduğu resmi makamlarca anlaşılabilen kağıtların da aynı şekilde damga vergisinden müstesna olduğu hükme bağlanmıştır.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ekinde yer alan ve şirketiniz ile ... A.Ş. arasında imzalanan 18/12/2014 tarihli " ... Güvenlik Sisteminin İyileştirilmesi Yapım İşleri Sözleşmesi"nin incelenmesinden, söz konusu sözleşmenin taşeron sözleşmesi olarak imzalandığı anlaşılmıştır.

 

Buna göre, ihale makamı tarafından yapılan bir gidere ilişkin olmayan, …… ile firmanız arasında düzenlenen taşeronluk sözleşmesinin damga vergisinden istisna edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.