Tarih : 08.08.2016
Yayın Dönemi : Ocak 2017

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı: 90792880-155.14[2015/4078]-192063

08/08/2016

Konu :Yurtdışında yapılan inşaat işinde kurumlar vergisi ve damga vergisi istisnası

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) tarafından yaptırılan ... Tesisler Kapsamında 1. Etap 2. Kısım ve 2. Etap İnşaatları Yapım İşi" ni firmanızın üstlenmiş olduğu, işin yurtdışı inşaat ve onarım işi olması sebebi ile kurum kazancının kurumlar vergisinden, söz konusu işe ilişkin ihale kararı, sözleşme, yapılan avans ve hakediş ödemeleri nedeniyle düzenlenen kağıtların ise damga vergisinden istisna olup olmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

 

A)   KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 3 üncü maddesinde; "Kanunun 1 inci maddesinde sayılı kurumlardan kanuni veya iş merkezi Türkiye'de bulunanlar, gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye dışında elde ettikleri kazançların tamamı üzerinden vergilendirilirler." hükmü yer almaktadır.

 

Aynı Kanunun "İstisnalar" başlıklı 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (h) bendinde, yurtdışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanarak Türkiye'de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilen kazançların kurumlar vergisinden müstesna olduğu hükme bağlanmıştır.

 

Öte yandan, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun uygulanmasına ilişkin açıklamaların yer aldığı 1 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin "Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanan kazançlarda istisna" başlıklı 5.9. bölümünde de, "Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi ile yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanarak Türkiye'de genel sonuç hesaplarına aktarılan kazançlar, herhangi bir koşula bağlanmaksızın kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

 

Benzer şekilde, anılan fıkranın (h) bendi ile de yurt dışında bulunan işyerleri veya daimi temsilcileri aracılığıyla yapılan ve yurt dışında vergilendirilen inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanan kazançların (vergi yükü oranına bakılmaksızın), ayrıca yurt içinde de vergilendirilmesinin önüne geçilmesi amacıyla bu kazançlar kurumlar vergisinden istisna edilmiştir." açıklamaları yer almıştır.

 

Bu açıklamalara göre, TİKA tarafından …’de yaptırılan "… … Yapılacak Olan Askeri Tesisler Kapsamında 1. Etap 2. Kısım ve 2. Etap İnşaatları Yapım İşi" ni üstlenen şirketinizin, bu inşaat işinden elde ederek Türkiye'de genel sonuç hesaplarına aktaracağı kazanç, anılan Kanunun 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (h) bendi uyarınca yurt dışında yapılan inşaat ve onarım işi olarak kurumlar vergisinden müstesna olacaktır.

 

B)   DAMGA VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; 8 inci maddesinde ise, bu Kanunda yazılı resmî daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadî işletmelerin resmî daire sayılmayacağı hükümleri yer almaktadır.

 

Aynı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun, "I-Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin; "II. Kararlar ve mazbatalar" başlıklı bölümünün 2 nci fıkrasında, ihale kanunlarına tâbi olan veya olmayan resmî daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların ihale kararlarının; "IV. Makbuzlar ve Diğer Kâğıtlar" başlıklı bölümünün 1/a fıkrasında, resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dâhil) nedeniyle kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtların nispi damga vergisine tâbi olduğu belirtilmiştir.

 

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun ek 2 nci maddesinde, döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemlerle ilgili olarak düzenlenen kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu, döviz kazandırıcı faaliyetlerin neler olduğunun ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların Maliye Bakanlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı (Ekonomi Bakanlığı) tarafından birlikte tespit edileceği hüküm altına alınmıştır.

 

Damga Vergisi Kanununun ek 2 nci maddesi hükmünün uygulamasına ilişkin (1) Seri No.lu Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğin "3.2. Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetler" başlıklı bölümünde; "3.2.12. Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilecek müteahhitlik, müşavirlik, yazılım ve mühendislik hizmetleri gibi döviz kazandırıcı hizmet projeleri" döviz kazandırıcı faaliyetler arasında sayılmıştır.

 

Aynı tebliğin "4.Uygulamaya İlişkin Esaslar" başlıklı bölümünde;

 

"4.1. (31.8)'de belirtilen faaliyetler için bu konuda düzenlenmiş "Dahilde İşleme İzin Belgesi"; (3.2)'de belirtilen diğer döviz kazandırıcı faaliyetler için bu konuda düzenlenmiş "Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi"nin ibrazı üzerine, ilgili kuruluşlarca, aşağıda açıklanan usul ve esaslar çerçevesinde başka bir belge aranmaksızın re'sen damga vergisi ve harç istisnası uygulanacaktır.

 

Ancak, damga vergisi ve harç istisnasının uygulanabilmesi için, vergi ve harca konu işlemin, sözü edilen belgelerin geçerlilik süresi içerisinde yapılması şarttır.

 

Belgenin alınmasından önce veya belgenin geçerlilik süresinin dolmasından sonra, belgeye bağlanan iş ile ilgili olarak yapılan işlemlere, damga vergisi ve harç istisnası tatbik edilmeyecektir.

 

4.4. (4 Seri No.lu Tebliğin 2 nci maddesiyle değişen bent)(5.12.2008 tarihinden geçerli olmak üzere) Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilecek müteahhitlik, müşavirlik, yazılım ve mühendislik hizmetlerinde, işin proje safhası da dahil olmak üzere yapılan işlemlerle bu konuda düzenlenen kağıtlar damga vergisi ve harç istisnasından yararlandırılacaktır.

 

4.6. Yukarıdaki (4.3), (4.4) ve (4.5) fıkralarında yer alan hususlardaki ihale kararlarına tevsik edilmesi kaydıyla belge aranmaksızın re'sen istisna tatbik edilecektir.

 

Sözü edilen işlerle ilgili sözleşme safhası da dahil olmak üzere, takip eden safhalarda düzenlenen diğer kağıtlar ve yapılan işlemlere damga vergisi ve harç istisnasının tatbiki için, bu konuda düzenlenmiş bulunan Vergi Resim Harç İstisnası Belgesinin ibrazı şarttır."

 

düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde,

 

-TİKA tarafından şirketinize ihale edilen ... Tesisler Kapsamında 1. Etap 2. Kısım ve 2. Etap İnşaatları Yapım İşi"nin yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilecek müteahhitlik işi olduğunun tevsiki kaydıyla, söz konusu işe ilişkin ihale kararına Damga Vergisi Kanununun ek 2 nci maddesi ve (1) Seri No.lu Tebliğin (4.4) ve (4.6) fıkraları uyarınca re'sen damga vergisi istisnası uygulanması

 

-Sözleşme safhası da dahil olmak üzere, takip eden safhalarda düzenlenen diğer kağıtlara damga vergisi istisnasının uygulanabilmesi için ise, kağıdın düzenlendiği tarihte geçerli, Ekonomi Bakanlığınca adınıza düzenlenmiş vergi, resim ve harç istisnası belgesinin bulunması

 

gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.