Tarih : 04.08.2016
Yayın Dönemi : Ocak 2017

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı : 90792880-155.01.01.02[2016/374]-187408

04/08/2016

Konu: Damga vergisi oranı

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, şirketiniz ile ... Belediye Başkanlığı arasında mülkiyeti/tasarrufu ... Belediyesine ait ve yer tespit komisyonunca yerleri belirlenecek olan ... işinin 10 (on) yıl süreyle şirketinize kiraya verilmesine ilişkin olarak düzenlenen sözleşmenin ... Noterliğinde ... /2016 tarih ve ... yevmiye numarası ile tasdiki esnasında 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun I/A-2 fıkrası uyarınca nispi damga vergisine tabi tutulduğu, ancak … … Noterliğinin tarafınıza gönderdiği ... 2016 tarih ve ... sayılı yazıda, Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı tarafından noterlere, ihale ile alınan ve birçok yeri kapsayan, sonradan başkalarına kiraya verilebilen içerikteki sözleşmelerin anılan Kanunun I/A-1 fıkrasına göre damga vergisine tabi tutulması gerektiği belirtildiğinden bahisle söz konusu kira sözleşmesi başlıklı kağıdın hangi oranda damga vergisine tabi tutulması gerektiği hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

 

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kâğıtların damga vergisine tabi olduğu; bu Kanundaki kâğıtlar teriminin yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeleri ifade ettiği; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kâğıtları imza edenler olduğu; 4 üncü maddesinde, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılacağı ve buna göre tabloda yazılı vergisi bulunacağı, kağıtların mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda üzerlerindeki yazının tazammun ettiği hüküm ve manaya bakılacağı, mahiyeti tayin edilmek istenen kağıt üzerinde başka bir kağıda atıf yapılmışsa, atıf yapılan kağıdın hükümlerine nazaran iktisap ettiği mahiyete göre vergi alınacağı; 6 ncı maddesinde, bir kağıtta birbirinden tamamen ayrı birden fazla akit ve işlem bulunduğu takdirde bunların her birinden ayrı ayrı vergi alınacağı, bir kağıtta toplanan akit ve işlemler birbirine bağlı ve bir asıldan doğma oldukları takdirde damga vergisinin en yüksek vergi alınmasını gerektiren akit veya işlem üzerinden alınacağı hüküm altına alınmıştır.

Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I. Akitlerle ilgili kâğıtlar” başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin; A/2 fıkrasında ise kira mukavelenamelerinin mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden nispi damga vergisine tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır.

Öte yandan 6098 sayılı Borçlar Kanunun "Kira Sözleşmesi" başlıklı dördüncü bölümünün "Tanımı" alt başlıklı 299 uncu maddesinde, kira sözleşmesinin, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşme olduğu; "Alt Kira ve Kullanım Hakkının Devri" alt başlıklı 322 nci maddesinde kiracının, kiraya verene zarar verecek bir değişikliğe yol açmamak koşuluyla, kiralananı tamamen veya kısmen başkasına kiraya verebileceği gibi, kullanım hakkını da başkasına devredebileceği hükme bağlanmıştır.

Özelge talep formunuz eki kira sözleşmesi başlıklı kağıdın incelenmesinden, sözleşmenin konusunun, mülkiyeti/tasarrufu ... Belediyesine ait ve yer tespit komisyonunca yerleri belirlenecek olan 10 (on) noktaya piknik büfesi konulması işinin 10 (on) yıl süreyle şirketinize kiraya verilmesi işi olduğu; büfelerin şirketiniz tarafından yaptırılacağı; belediyenin büfelerin amacına uygun olarak kullanılması kayıt ve şartı ile büfelerin tamamını veya dilediği sayıda büfenin işletilmesini sözleşme süresi içerisinde 3. şahıslar/şirketler aracılığı ile işlettirmesine müsaade edeceği; sözleşme aşamasında 1(bir) yıllık ihale bedelinin %6'sı oranında bir Türk Bankası tarafından düzenlenecek kesin, süresiz,şartsız, ilk talepte ödemeli Türk Lirası cinsinden banka teminat mektubu veya nakit teminat, devlet tahvilleri ve hazine kefaletini haiz tahvil şeklinde kesin teminat verileceği anlaşılmıştır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, şirketiniz tarafından yaptırılacak büfelerin belediyenin şahıslar/şirketler aracılığı ile işlettirilmesine müsaade edeceğine yönelik sözleşme hükmü sözleşmenin kira sözleşmesi olma vasfını ortadan kaldırmayacağından, söz konusu sözleşmenin Damga Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca en yüksek vergi alınmasını gerektiren ihtiva ettiği toplam kira bedeli üzerinden Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun I/A-2 fıkrasına damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.