Tarih : 03.06.2016
Yayın Dönemi : Ocak 2017

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı: 97895701-155[1.2015/296]-72246

03/06/2016

Konu: İcra dairelerince borçlularından tahsil edilip alacaklı garaj, otopark, depo vb. işleticilere ödenen paraların damga vergisi yönünden vergilendirilmesi

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden; icra dosyalarından haczedilip muhafaza edilmek üzere yediemin depolarına bırakılan menkullerin yediemin ücretlerinin ödenmesi sırasında 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun IV/1-a fıkrası kapsamında damga vergisi kesintisi yapıldığı, Emniyet veya icra daireleri tarafından, hatalı park, evrak eksikliği, haciz, yakalama ve benzeri sebeplerle alınıp özel otoparklara, özel garajlara veya depolara bırakılan ve sahiplerince geri alınmayan araçların/eşyaların garaj ücretleri, kira bedelleri, yediemin ücretleri ve muhafaza ücretleri için ilamsız ve hapis hakkına yönelik icra takipleri yapıldığı, söz konusu icra takipleri için borçlularından yapılan tahsilatlar, otopark, garaj, depo vb. yerleri işleten alacaklarına ödenirken Harçlar Kanununa göre tahsil harcı ve 2548 sayılı Kanun kapsamında cezaevi harcı kesildiği, söz konusu ödemeler nedeniyle de bazı icra dairelerince binde 9,48 nispetinde damga vergisi kesintisi yapıldığı, ancak bu ödemelerin araç sahiplerinden/borçlulardan tahsil edilerek veya aracın satılarak paraya çevrilmesi sonucunda ilgililere ödendiği, bu ödemelerin mal ve hizmet alımı kapsamında yapılmadığı normal borç alacak kapsamında yapıldığı belirtilerek, takip edilen kişilerden tahsil edilerek özel otopark, garaj, depo vb. yerleri işletenlere yapılan ödemeler nedeniyle damga vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hakkında bilgi verilmesinin istenildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki kağıtlar terimi, yazılıp imzalamak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade edeceği; 3 üncü maddesinde damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu; 4 üncü maddesinde, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılacağı ve buna göre tabloda yazılı vergisinin bulunacağı, kağıtların mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda üzerlerindeki yazının tazammun ettiği hüküm ve manaya bakılacağı; 19 uncu maddesinde, genel ve özel bütçeli dairelerle il özel idareleri ve belediyeler, bankalar, iktisadi kamu teşekkülleri ile bunların iştirakleri ve müesseseleri ve benzeri teşekkül, iştirak ve müesseselerin ödemelerinde kullanılan ve nispi vergiye tabi bulunan makbuzlarla bu mahiyetteki kağıtlara ait vergilerin bu ödemelerin yapılması, avans suretiyle ödemelerde avansın itası, sırasında ilgili daire ve müesseseler tarafından istihkaklardan kesinti yapılması sırasında istihkaktan kesindi yapılması şekliyle tahsil edileceği hüküm altına alınmıştır.

Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar" başlıklı bölümünün 1/a fıkrasında, resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtların nispi damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

Buna göre, icra müdürlüklerinin Kanunlardan kaynaklanan görevlerini yerine getirmek için kişilerden mal ve hizmet satın alması mümkün bulunmakta olup, yukarıda sözü edilen nedenlerle araç ya da eşyaların muhafazası için özel kişilere ait otopark, garaj, depo gibi yerlerden faydalanılmasının hizmet satın alımı kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bu nedenle, hatalı park, evrak eksikliği, haciz, yakalama ve benzeri nedenlerle özel otoparklara, özel garajlara veya depolara bırakılan araçlar/eşyalar nedeniyle icra daireleri tarafından alınan hizmet karşılığı alacaklı otopark, garaj, depo vb. işleticilere yapılan ödemeler nedeniyle düzenlenen kağıtların, 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun IV/1-a fıkrası kapsamında damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.