Tarih : 01.06.2016
Yayın Dönemi : Ocak 2017

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

GAZİANTEP VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

VERGİ ANLAŞMALAR VE UYGULAMA MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı : 16700543-140-23955

01/06/2016

Konu : Harç ve damga vergisi [16-515-83]

İlgide kayıtlı talep formunuzda, şirketinizin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'dan aldığı ... tarihli ... No.lu Üretim Lisansı kapsamında, 2008 yılından bu yana, elektrik üretimi yaptığı 60 MW kurulu gücünde, 20 adet türbin/üretim tesisinden ibaret ... Res tesisiniz için tüm kurum ve kuruluşlardan aldığı izin, ruhsat ve onaylar çerçevesinde, kapasite artışı kararı aldığını ve üretim lisansınızın EPDK tarafından bu yönde tadil edildiğini, yapılan bu tadil neticesinde tesisin kurulu gücünün 119,4MWm/100 MWe'a çıktığını, ilave olarak 18 adet daha türbin/üretim tesisi konulacağını, konulacak olan 18 adet türbinle elde edilecek olan 59,4 MWm'lik ek kapasite için EPDK lisans tadil tarihinden 6 adet türbin için 13.12.2017 tarihine, bakiye 12 türbin için ise 26.09.2018 tarihine kadar yeni yatırım dönemlerinin öngörüldüğü, ek kapasitenin 6 adet türbinin 13.12.2017 tarihine, bakiye 12 türbinin ise 26.09.2018 tarihine kadar tamamlanıp devreye alınması gerektiğini, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "İlk defa işletmeye girecek üretim lisansı sahibi tüzel kişi" ifadesi nedeniyle mevcut hükmün hâlihazırda işletmede olan tesis veya tesisleri olan tüzel kişilerin yapacağı ilave üretim tesislerini de kapsayıp kapsamadığı ile bu tüzel kişilerin söz konusu harç ve damga vergisi istisnasından yararlanıp yararlanamayacağı hususlarında bilgi verilmesi talep edilmektedir.

 

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I-Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin nispi damga vergisine tabi olacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Öte yandan 492 sayılı Harçlar Kanununun 38 inci maddesinin birinci fıkrasında, noter işlemlerinden bu kanuna bağlı (2) sayılı tarifede yazılı olanların noter harçlarına tabi olduğu; 41 inci maddesinde, noter harçlarının (2) sayılı tarifede yazılı işlemlerden değer veya ağırlık ölçüsüne göre nispi, işlemin nevi ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınacağı; 42 nci maddesinde, değer veya ağırlık ölçüsüne göre harca tabi işlemlerde (2) sayılı tarifede yazılı değer veya ağırlığın esas olduğu, menkul ve gayrimenkul mallar hakkında alım, satım, taahhüt ve rehinle ilgili her nevi mukavele, senet ve kağıtlarda değer gösterilmesinin mecburi olduğu, rehin bordroları ile kamu idarelerine verilmek üzere ilgili mevzuatla belirlenen kurallara uyulacağına ilişkin olarak düzenlenen taahhütnameler hakkında bu hükmün uygulanmayacağı; 123 üncü maddesinin birinci fıkrasında ise, özel kanunlarla harçtan muaf tutulan kişilerle, istisna edilen işlemlerden harç alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Diğer taraftan, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında; "Kısa dönemde gerekli arz kapasitesinin yeterli bir yedekle oluşturulması amacıyla, 31/12/2015 tarihine kadar ilk defa işletmeye girecek üretim lisansı sahibi tüzel kişilere, aşağıdaki teşvikler sağlanır. Bu sürenin beş yıla kadar uzatılmasına Bakanlar Kurulu yetkilidir.

 

a)    Üretim tesislerinin, işletmeye giriş tarihlerinden itibaren beş yıl süreyle iletim sistemi sistem kullanım bedellerinden yüzde elli indirim yapılır.

 

b)      Üretim tesislerinin yatırım döneminde, üretim tesisleriyle ilgili yapılan işlemler harçtan ve düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden müstesnadır."

 

hükümleri yer almaktadır.

 

14.12.2015 tarihli ve 2015/8317 sayılı Bakanlar kurulu Kararı ile 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan ilk defa işletmeye girecek üretim lisansı sahibi tüzel kişilere teşvik sağlanmasına ilişkin süre 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

Bu itibarla, 6446 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca, 31/12/2020 tarihine kadar işletmeye girecek üretim tesislerinin yatırım döneminde ve sadece üretim tesisleriyle ilgili olarak lisans belgesi sahibi firmalarla diğer firmalar arasında düzenlenen kağıtlara ve yapılan işlemlere, yatırım döneminde üretim tesisleriyle ilgili olduklarının tevsiki kaydıyla damga vergisi ve harç istisnası uygulanacaktır.

 

Özelge talep formunuz ekinde bulunan ... tarihli ... No.lu Üretim Lisansı'nın "Özel Hükümler" başlıklı bölümünün lisansta yapılan tadillere ilişkin bilgilerin bulunduğu 6 ncı maddesinin 24 üncü bölümünde, tesisin tamamlanma tarihinin 6 adet türbin için 13.12.2017, 12 adet türbin için ise 26.09.2018 olarak belirlendiği belirtilmiştir.

 

Bu itibarla, 6446 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre; ilk defa işletmeye girecek üretim lisansı sahibi tüzel kişilere sağlanan teşvikler uyarınca, üretim tesislerinin yatırım döneminde üretim tesisleriyle ilgili yapılan işlemlere ve düzenlenen kağıtlara damga vergisi ve harç istisnası tanındığı, halihazırda işletmede bulunan elektrik üretim tesislerinize ilişkin lisansınızda yapılan tadil sonucunda toplam 18 adet türbin ilave edilmesi için yeni yatırım döneminin belirlendiği dikkate alındığında, yapılacak ilave üretim tesisleri yönünden ilk defa işletmeye girecek üretim lisansı sahibi tüzel kişi olarak kabul edildiğinizin ilgili kurumdan alınacak bir yazıyla tevsiki halinde, 31.12.2020 tarihine kadar işletmeye girecek ilave üretim tesisinin yatırım döneminde üretim tesislerine ilişkin yapılan işlemlere ve düzenlenen kağıtlara damga vergisi ve harç istisnası uygulanması mümkün bulunmaktadır.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.