Tarih : 08.11.2016
Yayın Dönemi : Ocak 2017

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef   Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı: 39044742-135-200118

08.11.2016

Konu: 2+1, 4+1, 5+1 ve 8+1 oturma kapasiteli …. marka   araçlara uygulanacak ÖTV oranı.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, sürücü dahil (2+1), (4+1), (5+1) ve (8+1) oturma kapasiteli ….. marka… panelvan/…./…/…tipi araçların ilk iktisap kapsamında tesliminde uygulanacak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranının ne olacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (1/1-b) maddesi uyarınca, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki araçlardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabı bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV’ye tabidir.

Aynı Kanunun (1/2) maddesine göre, Kanuna ekli listelerde yer alan mallar Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan eşyalar olup, bu malların tarife numaralarında veya tanımlarında bu Kanuna ekli listeler dışında yapılacak değişiklikler ÖTV uygulamasında hüküm ifade etmemektedir.

Bu kapsamda, ÖTV’nin konusu/kapsamına giren malların tanımlanmasında Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan gümrük tarife istatistik pozisyon (G.T.İ.P.) numaraları itibariyle yapılan tanımlamalar dikkate alınmakta, Karayolları Trafik Kanunu, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu veya Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onay Yönetmeliği gibi diğer mevzuatta yer alan tanımlamalar dikkate alınmamaktadır.

Kanunun (12/1) maddesinde, özel tüketim vergisinin, bu Kanuna ekli listelerde yazılı malların karşılarında gösterilen tutar ve/veya oranlarda alınacağı hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, Kanuna ekli (II) sayılı listede 87.03 tarife pozisyonunda,

- Yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi istiap haddinin %50'sinin altında olan motorlu araçlardan (bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç) istiap haddi 850 kilogramı geçmeyip motor silindir hacmi 2000 cm3'ün altında olanlar ile istiap haddi 850 kilogramı geçip motor silindir hacmi 2800 cm3'ün altında olanlar % 15,

- Sürücü dahil 9 kişilik oturma yeri olanlardan motor silindir hacmi 3200 cm3'ü geçmeyenler % 15

oranında, Kanuna ekli (II) sayılı listede 87.04 tarife pozisyonunda "-Diğerleri" grubunda yer alan eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ise % 4 oranında özel tüketim vergisine tabi tutulmuştur.

Öte yandan, mezkur Kanunun uygulamasına ilişkin olarak yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin "87.03 Tarife Pozisyonu Sırası Kapsamındaki, Yük Taşıma Kapasitesi Yolcu Taşıma Kapasitesinden Fazla Olan Taşıtlar" başlıklı (III/B/2.2.) bölümünde, 8 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) uyarınca;

i. 1+1, 1+3, 1+4 veya 1+7 koltuklu, şoför ve öndeki yolcunun arkasındaki kısımda emniyet kemerleri veya emniyet kemeri montajı için tertibat, koltuk ve emniyet ekipmanı montajı için sabit tertibat, taşıtın iç kısmının her tarafında, araçların yolcu bölümlerinde yer alan konfor özellikleri ve iç döşemeleri (örneğin yer kaplamaları, havalandırma, iç aydınlatma, küllükler), iki yan panel boyunca arka camları bulunan (en arkada yük bölümünün sağ ve sol taraflarında cam bulunsun bulunmasın); şoför ve öndeki yolcuların bölümü ile insan veya eşya taşınması için kullanılan arka bölüm arasında sabit bir panel veya bariyer bulunmayan kapalı kasa motorlu taşıtların 87.03 tarife pozisyonunda,

ii. 1+1 koltuklu, şoför ve öndeki yolcunun arkasındaki kısımda emniyet kemerleri veya emniyet kemeri montajı için tertibat, koltuk ve emniyet ekipmanı montajı için sabit tertibat, kargo kısmında araçların yolcu bölümlerinde bulunan konfor özellikleri ve iç döşemeleri (yer kaplamaları, havalandırma, iç aydınlatma, küllükler) bulunmayan, iki yan panel boyunca arka camları bulunan (en arkada yük bölümünün sağ ve sol taraflarında cam bulunsun bulunmasın) veya bulunmayan; şoför ve öndeki yolcuların bölümü ile insan veya eşya taşınması için kullanılan arka bölüm arasında sabit bir panel veya bariyer bulunan kapalı kasa motorlu taşıtların ise 87.04 tarife pozisyonunda sınıflandırılmakta olduğu,

(II) sayılı listede, 87.03 tarife pozisyonunda sınıflandırılan söz konusu taşıtlardan,

- Yük taşımasında kullanılan (yük taşıma özelliği esas olan),

- Azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan,

- Yolcu taşıma kapasitesi istiap haddinin % 50'sinin altında olan

çok amaçlı (hem yolcu hem de yük taşımasında) kullanılan taşıtların vergi oranının %15 olarak belirlendiği,

Çok amaçlı bir taşıtın bu kapsamda değerlendirilebilmesi için söz konusu kriterlerden birinin veya ikisinin sağlanmasının yeterli olmadığı, kriterlerin üçünün birden sağlanmış olmasının gerektiği, dolayısıyla, bu kapsamdaki yolcu taşıma kapasitesi hesabının "yük taşımasında kullanılma" ifadesinin tanımı mahiyetinde olmayıp, ayrı bir kriter mahiyetinde olduğu açıklanmıştır.

Buna göre, başvurunuzda bahsi geçen ……. ticari isimli araç versiyonlarının bu yazıya birer örneği ekli tanıtım dosyasında belirtilen teknik özellikleri ve fotoğraflarından;

- Motor silindir hacmi 1598 cm3, azami yüklü kütlesi 3050 kg, 2+1 oturma kapasiteli, şoför sırasından başka oturma yeri olmayan, şoför sırası ile eşya taşımaya mahsus arka bölüm arasında sabit bir panel veya bariyer bulunan ve yine arka bölümde emniyet kemeri, emniyet kemeri montajı tertibatı, koltuk montajı için sabit tertibat ve konfor unsurları bulunmayan kapalı kasa …….marka….. panelvan tipi aracın ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı liste kapsamında 87.04 tarife pozisyonunda "-Diğerleri" grubunda değerlendirilerek % 4 oranında,

- Motor silindir hacmi 1598 cm3, yürür vaziyette kütlesi 2079 kilogram ve azami yüklü kütlesi 3050 kilogram olan 4+1 oturma kapasiteli …..marka ….. tipi aracın ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı liste kapsamında 87.03 tarife pozisyonunda değerlendirilerek % 15 oranında,

- Motor silindir hacmi 1598 cm3, yürür vaziyette kütlesi 2069 kilogram, azami yüklü kütlesi 3050 kilogram olan 4+1 oturma kapasiteli ….. marka …… tipi aracın ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı liste kapsamında 87.03 tarife pozisyonunda değerlendirilerek % 15 oranında,

- Motor silindir hacmi 2143 cm3, yürür vaziyette kütlesi 2159 kilogram, azami yüklü kütlesi 3050 kilogram olan 5+1 oturma kapasiteli ……. Marka …… tipi aracın ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı liste kapsamında 87.03 tarife pozisyonunda değerlendirilerek % 15 oranında,

- Motor silindir hacmi 1598/2143 cm3 olan 8+1 oturma kapasiteli ….. marka …… tipi aracın ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı liste kapsamında 87.03 tarife pozisyonunda değerlendirilerek % 15 oranında

ÖTV'ye tabi tutulması gerekmektedir.

Diğer taraftan, söz konusu taşıtların ÖTV oranının belirlenmesinde esas alınan kriterlerden (motor silindir hacmi, azami ağırlık, yolcu taşıma kapasitesi, oturma yeri sayısı, istiap haddi, açık veya kapalı kasalı olma gibi) herhangi birinin değişmesi ya da bu taşıtların koltuk düzeni, emniyet kemeri, koltuk montajı için sabit tertibat gibi iç dizaynında veya konfor unsurlarında yapılan değişiklikle esas itibariyle yük taşımasından ziyade yolcu taşıması için kullanılan bir taşıt olarak imal edilmesi halinde, konuyla ilgili olarak yeniden değerlendirme yapılması gerekeceği tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.