Tarih : 14.03.2017
Yayın Dönemi : Nisan 2017

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef   Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı: 39044742-130[Özelge]-72497

14.03.2017

Konu: Büyükbaş hayvanların kemiklerinin çeşitli baharatlarla kaynatılması sonucunda elde edilen kemik suyunun tesliminde KDV Oranı

İlgi: 02/01/2017 tarih ve 3114 evrak kayıt numaralı özelge  talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ile buna ek olarak verilen 18/01/2017 tarihli ve 71080 evrak kayıt numaralı dilekçenizde; büyükbaş (dana, inek, sığır) hayvan kemiklerinin çeşitli sebze ve baharatlar ile kaynatılması sonucunda elde edilen sıvı kıvamdaki iliklerin cam kavanozlara koyulması suretiyle elde ettiğiniz ve 2104.10.00.00.19 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) numarasında sınıflandırıldığını düşündüğünüz gıda maddelerinin tesliminde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında görüş istenilmektedir.

  KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listeler dışındaki vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

 Söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin A/17 nci sırasında, Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)'nin 21 no.lu faslında yer alan mallar yer almaktadır.

 TGTC'nin 2104.10 tarife pozisyonunda "çorbalar, et suları ve müstahzarları" tanımlanmış ve 2104.10.00.00.19 GTİP numarasında "Diğerleri" sayılmıştır.

Buna göre, bahse konu eşyanın TGTC'nin 21 no.lu faslı kapsamında sınıflandırılan bir GTİP numarasında yer alması halinde, söz konusu eşyanın 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin A/17 nci sırası kapsamında değerlendirilerek, teslim ve ithalinde % 8 oranında KDV uygulanması gerekmektedir. Ancak söz konusu eşyanın başka bir GTİP numarasında sınıflandırılması durumunda, dahil olduğu GTİP numarasına göre, yukarıda açıklanan mevzuat hükümleri uyarınca vergilendirileceği tabiidir.

 Bununla birlikte, söz konusu eşyanın yer aldığı GTİP numarasının tespiti için, konu ile ilgili yetkili  kurum olan Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Bölge Müdürlüklerine başvurmanız mümkündür.

  Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.