Tarih : 07.03.2017
Yayın Dönemi : Nisan 2017

  T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü)

Sayı: 37009108-130 - 19653

07.03.2017

Konu: Bambu elyafının KDV oranı
 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; "5305.00.00.99.19 Diğerleri" Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numaralı bambu elyafının tesliminde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

 

KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir

 

Söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin B/3 üncü sırasında "İplikler ve iplik imali için hazırlanan her nevi filamentler, lifler, vb. (Pamuktan, yünden, tiftikten, hayvan kıllarından, ipekten, sentetikten, suni maddelerden, dokumaya elverişli her nevi maddelerden veya bunların karışımlarından elde edilenler)" hükmüne yer verilmiştir.

 

Diğer taraftan, Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)'nin 53 üncü faslında "Dokumaya Elverişli Diğer Bitkisel Lifler; Kağıt İpliği ve Kağıt İpliğinden Dokunmuş Mensucat" tanımlanmıştır. Bu fasla ait 53.05 tarife pozisyonunda  "Hindistan cevizi, abaka (Manila kendiri veya Musa textilis Nee), rami ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler (ham veya işlenmiş fakat iplik haline getirilmemiş); bu liflerin kıtık, tarama ve diğer döküntüleri (iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntüler dahil)" yer almaktadır. Bu tarife pozisyonu altında "5305.00.00.99.19 Diğerleri" GTİP numarası da sayılmıştır.

 

Bu çerçevede TGTC'nin 53 üncü faslı ile ilgili 53.05 tarife pozisyonuna ait 5305.00.00.99.19 GTİP numarası kapsamında sınıflandırıldığı ifade edilen bambu elyafının 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin B/3 üncü sırası kapsamında değerlendirilerek, ithal veya tesliminin % 8 oranında KDV'ye tabi tutulması gerekmektedir.

 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 9 uncu maddesi ile gerekli görülen hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanların vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutulması konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

 

KDV Genel Uygulama Tebliğinin "I/C-2.1.3.1. Kısmi Tevkifatın Mahiyeti ve Tevkifat Uygulayacak Alıcılar" başlıklı bölümünde kısmi tevkifatın mahiyeti ve tevkifat uygulayacak alıcılar belirtilmiş, "I/C-2.1.3.3. Kısmi Tevkifat Uygulanacak Teslimler" başlıklı bölümünde ise, KDV tevkifatına tabi tutulması öngörülen teslimlere ayrıntılı olarak yer verilmiştir.

 

Söz konusu Tebliğin "I/C-2.1.3.3.5. Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı ile Ham Post ve Deri Teslimleri" başlıklı bölümünde;

 

"2.1.3.3.5.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı

 

KDV mükellefleri tarafından Tebliğin (I/C-2.1.3.3.5.2.) bölümünde belirtilen malların, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanlara tesliminde, (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.

 

2.1.3.3.5.2. Kapsam

 

Mal ve hizmetlere uygulanan KDV oranlarını belirleyen 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (II) sayılı listenin (B) bölümünün 1 ve 2 nci sıraları kapsamına giren ürünlerin teslimi tevkifat uygulaması kapsamındadır." açıklamaları yer almaktadır.

 

Buna göre, bambu elyaf 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı istenin (B) bölümünün 1 ve 2 nci sıraları kapsamına girmediğinden söz konusu malın tesliminde tevkifat uygulanmamaktadır.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.