Tarih : 06.03.2017
Yayın Dönemi : Nisan 2017

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef   Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı: 84974990-130[28-2016/12/İ/KDV-1]-69845

06.03.2017

Konu: Traktör arkası taşıma sepetinin KDV oranı
 

            İlgi (a)'da kayıtlı özelge talep formunda, "traktör arkası taşıma sepeti" üretimi yapmakta olduğunuz belirtilerek, söz konusu ürün için uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında Başkanlığımız görüşünün talep edilmesi üzerine, ilgi (b)'de kayıtlı yazımızla bu eşyanın Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) numarasının Başkanlığımıza iletilmesi halinde KDV oranının bildirilmesinin mümkün olabileceği ifade edilmiş, bu defa ilgi (c)'de kayıtlı dilekçeniz ekinde söz konusu eşyaya ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan tarife bilgisinde, eşyanın sınıflandırıldığı GTİP numarasının "8716.20.00.00.00" olduğu anlaşılmıştır.

 

            KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

 

            Söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin "B" bölümünün 28 inci sırasında "8716.20.00.00.00" GTİP numarası da sayılmıştır.

 

            Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)' nin "8716.20.00.00.00" GTİP numarasında "Tarımda kullanılmaya mahsus kendinden yüklemeli veya boşaltmalı römork ve yarı römorklar" tanımlanmıştır.

 

            Buna göre, TGTC'nin "8716.20.00.00.00" GTİP numarasında sınıflandırılan traktör arkası taşıma sepetinin, 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin (B) bölümünün 28 inci sırası kapsamında değerlendirilerek % 8 oranında KDV'ye tabi tutulması gerekmektedir.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.