Tarih : 22.02.2017
Yayın Dönemi : Nisan 2017

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetler Gelir Grup Müdürlüğü)

Sayı: 37009108-130   - 15408

22.02.2017

Konu: Suni deri ve kösele tesliminde uygulanması gereken KDV oranı

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)'nin "3921.19.00.90.00" Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) numarasında sınıflandırıldığı ifade edilen ürünün ithalinde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

 

Söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin "B" bölümünün;

 

- 4 üncü sırasında, pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örme dahil her nevi mensucat (pamuk, keten, ipek, sentetik, suni, kauçuk iplik, lif ve benzerleriyle, hayvan kıllarıyla, dokumaya elverişli maddelerle veya bunların karışımları ile birlikte; el tezgahlarında veya diğer şekillerde dokunsun dokunmasın, ağartılmış, boyanmış, baskılı vb. şekillerde olsun olmasın), emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela, kordon ve işlemeler,

 

- 6/a sırasında, işlenmiş post, deri ve köseleler ile bunların taklitleri ve bunlardan mamul giyim eşyası (şapka, kemer, kravat, eldiven ve benzerleri dahil),

 

hükümlerine yer verilmiştir.

 

TGTC' nin 39 uncu faslında "Plastikler ve mamulleri" tanımlanmıştır. Bu fasla ait GTİP numaraları arasında "3921.19.00.90.00 Diğerleri" GTİP numarası da sayılmıştır.

 

Buna göre, TGTC'nin "3921.19.00.90.00" GTİP numarasında yer alan eşyaların;

 

- Pamuklu, yünlü, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örülmüş veya dokunmuş mensucat, vatka, keçe ile basit bir mensucat üzerine sentetik veya suni (plastik, kauçuk gibi) maddelerle emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş olanları mensucatın hazırlanış şekline göre dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka veya keçe şeklinde olanlarının 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin (B/4) sırası,

 

- Plaka, levha, tabaka şeklinde (ayakkabı aksamı, tabanı vb. nin imalatında kullanılan niteliktekiler) deri ve kösele taklidi mahiyetinde olanların ise suni deri ve kösele anlamında aynı BKK eki (II) sayılı listenin (B/6-a) sırası,

 

kapsamında değerlendirilerek, bunların ithal veya tesliminde % 8 oranında KDV'ye tabi tutulması gerekmektedir.

 

Ancak, TGTC nin 39' uncu faslındaki eşyalar arasında yer alsa bile; herhangi bir mensucat, vatka veya keçe olmaksızın sentetik, suni, kauçuk veya yapışkan gibi diğer maddelerin doğrudan ısı ile veya diğer şekillerde kimyevi maddelerle tabaka, levha, şerit şeklinde hazırlanmış olanları ile tabii metal ve cam filamentleri, lifleri ve iplikleri ile örülmüş ya da dokunmuş mensucatın, sentetik suni ve kauçuk madde emdirilmiş, sıvanmış ve kaplanmış olanlarının söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin "B" bölümünün 4 veya 6/a sırası kapsamında değerlendirilmesine imkân bulunmadığından, bu nitelikteki ürünlerin ithal veya tesliminde genel oranda (% 18) KDV'ye tabi tutulması gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.