Tarih : 14.02.2017
Yayın Dönemi : Nisan 2017

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü)

Sayı: 45404237-130[I-16-15]-10014

14.02.2017

Konu: Balık yemi tesliminde KDV oranı.

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, balık yemi satışında uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

            KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK)'na ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

            Söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin B/23 üncü sırasında "...her türlü fenni karma yemler..." sayılmışken; 29/12/2015 tarihli ve 2015/8353 sayılı BKK ile; bazı mallara uygulanacak KDV oranları yeniden belirlenmiş ve 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listeye 19 uncu ve 20 nci sıralar eklenmiştir.

            Yapılan değişiklik sonrasında, bu listenin 19 uncu sırasında yer alan "Küspe (21.12.2015 tarihli ve 2015/8320 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2303.10 pozisyonunda yer alan nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar ile 2303.30.00.00.00 pozisyonunda yer alan biracılık ve damıtık içki sanayinin posa ve artıkları hariç), tam yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, balık unu, et unu, kemik unu, kan unu, tapiyoka (manyok), sorgum ve her türlü fenni karma yemler (kedi-köpek mamaları hariç), saman, yem şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, fiğ, korunga, hasıl ve slajlık mısır, üçgül, yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri hayvan yemlerinin (yeşil ve kuru kaba yemler ve bunların pellet şeklinde veya mevsimsel ihtiyaçlara göre bir bağlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan işlem görmüş olanları dahil)" tesliminde 01/01/2016 tarihinden itibaren % 1 oranında KDV uygulanması gerekmektedir.

            Ancak, 10/02/2016 tarihli ve 29620 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 13 üncü maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına "ı" bendi eklenmek suretiyle " … küspe (Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2303.10 tarife pozisyon numarasında sınıflandırılan nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar ile 2303.30.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyon numarasında sınıflandırılan biracılık ve damıtık içki sanayinin posa ve artıkları hariç), tam yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, balık unu, et unu, kemik unu, kan unu, tapyoka (manyok), sorgum ve her türlü fenni karma yemler (kedi-köpek mamaları hariç), saman, yem şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, fiğ, korunga, hasıl ve slajlık mısır, üçgül, yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri hayvan yemlerinin (yeşil ve kuru kaba yemler ve bunların pellet şeklinde veya mevsimsel ihtiyaçlara göre bir bağlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan işlem görmüş olanları dahil)" teslimi 10/02/2016 tarihinden itibaren KDV'den istisna edilmiştir.

            İstisna uygulamasına ilişkin gerekli açıklamalara KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-11.) bölümünde yer verilmiştir.

            Buna göre, tarafınızca satışı yapılan balık yemlerinin fenni karma yem kapsamında yer alması halinde;

            - 01/01/2016 ile 10/02/2016 tarihleri arasında tesliminde KDV oranları ile ilgili 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listenin 19 uncu sırasında sayılan "... her türlü fenni karma yemler... vb. hayvan yemleri" kapsamında değerlendirilerek % 1 oranında KDV'ye tabi tutulması,

            - 10/02/2016 tarihinden itibaren tesliminde ise KDV Kanununun 13/1-ı maddesine göre KDV istisnası uygulanması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.