Tarih : 12.04.2017
Yayın Dönemi : Haziran 2017

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

Sayı : 62030549-125[10-2016/458]-101659 

12.04.2017

 
Konu : Yurt dışındaki firmalara Türkiye'den alınacak tekstil ürünlerine ilişkin verilen kalite kontrol hizmetinden elde edilen gelirin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı. 
    
İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Şirketinizin yurt dışına tekstil kalite kontrol hizmeti verdiği, yurt dışı müşterileriniz tarafından Türkiye'de hazır konfeksiyon üreticilerinden satın alınan ürünlerin ihraç edilmeden önce Şirketinizce kalite kontrol işlemi yapıldığı, bu işlem sonucunda müşterilerinize rapor hazırlandığı, müşterilerinizin de bu rapor doğrultusunda ürünlerin satın alma işini gerçekleştirdiğini belirterek verilen bu hizmetlerden elde edilen kazancın 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10/1-ğ maddesine göre indirim kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda bilgi talep edilmektedir.
Kurumlar Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında; Kanunun 1 inci maddesinde sayılan kurumlardan kanuni veya iş merkezi Türkiye'de bulunanların, gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye dışında elde ettikleri kazançların tamamı üzerinden vergilendirileceği hükme bağlanmış olup, aynı Kanunun 6 ncı maddesinde de kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.
Kanunun "Diğer indirimler" başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında kurumlar vergisi matrahının tespitinde; kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından yapılabilecek indirimlere yer verilmiştir.
Anılan maddenin birinci fıkrasına 6322 sayılı Kanunun 35 inci maddesiyle eklenen ve 15.06.2012 tarihinde yürürlüğe giren (ğ) bendinde de;
"Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye'de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, (6728 sayılı kanunun 58 inci maddesiyle değişen ibare; Yürürlük 09.08.2016) çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri işleme, veri analizi ve ilgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca belirlenen mesleki eğitim alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri ile ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50'si.

Bu indirimden yararlanılabilmesi için fatura veya benzeri belgenin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi şarttır.

..." hükmü bulunmaktadır.
Konu ile ilgili açıklamalara 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin "10.5. Türkiye'den yurt dışı mukimi kişi ve kurumlara verilen hizmetler" başlıklı bölümünde yer verilmiş olup, "10.5.2. İndirimden faydalanma şartları" ana başlığı altında yer alan alt başlıklı bölümlerde de indirimden faydalanmanın şartları açıklanmıştır.
Buna göre, vermiş olduğunuz kalite kontrol hizmeti, Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi kapsamında münhasıran yurt dışında yararlanılan bir hizmet olarak değerlendirilemeyeceğinden, Şirketinizin bu faaliyetinden elde ettiği kazancın kurum kazancından indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.