Tarih : 21.03.2017
Yayın Dönemi : Haziran 2017

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

Sayı: 39044742-130[KDV-28]-79673

21.03.2017

Konu: 0106.13.00.00.00 GTİP numaralı Alpaca'nın tabi olduğu KDV oranı. 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)'nin "0106.13.00.00.00" Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) numarasında yer aldığı belirtilen alpaca’nın tesliminde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranının bildirilmesi istenilmektedir. 

KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Aynı Kararın 1/3 üncü maddesinde, (I) sayılı listenin 3 üncü sırasında yer alan ürünlerin perakende safhadaki tesliminde % 8 oranında KDV uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

2007/13033 sayılı Karara ekli (I) sayılı listenin 3 üncü sırasında, küçük ve büyükbaş hayvanlar (arılar dahil) yer almıştır. 

Diğer taraftan, TGTC'nin 01.06 tarife pozisyonunda "Canlı diğer hayvanlar", bu tarife pozisyonuna ait "0106.13.00.00.00" GTİP numarasında ise "Develer ve diğer devegillerden olanlar (Camelidae)" sayılmıştır.

Buna göre, özelge talep formunuzda TGTC'nin "0106.13.00.00.00 Develer ve diğer devegillerden olanlar (Camelidae)" GTİP numarasında yer aldığı belirtilen alpacanın, anılan BKK eki (I) sayılı listenin 3 üncü sırası kapsamında değerlendirilerek, ithal veya toptan tesliminin % 1, perakende teslimin ise % 8 oranında KDV'ye tabi tutulması gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.