Tarih : 07.06.2017
Yayın Dönemi : Temmuz 2017

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

DİYARBAKIR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı: 71387770-120[2017/90]-25

07.06.2017

Konu: 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen Geçici 18. Madde ile Stopaj Teşviki ve Damga Vergisi Hakkında

İlgi: 10.03.2017 tarih ve 4169 kayıt sayılı özelge talep dilekçeniz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Karar hükümleri uyarınca, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında stopaj teşvikinden faydalanan işçilerin yanı sıra teşvikten faydalanmayan işçilerin de bulunması durumunda, söz konusu teşvikten yararlanmayan işçilerin 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen Geçici 18 inci madde kapsamında gelir vergisi stopajı teşviki ve damga vergisi teşvikinden yararlanılıp yararlanılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

09/02/2017 tarih ve 29974 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 687 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 3 üncü maddesi ile 25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen 18 inci maddede;

 

"31/12/2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, 1/2/2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince Kuruma kayıtlı işsizler arasından işe alınanların; işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları ve 2016 yılının Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları kaydıyla işe alındıkları tarihten itibaren 31/12/2017 tarihine kadar uygulanmak üzere, ücretlerinin 2017 yılında uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir.

 

Bu madde kapsamında gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlananlar, diğer kanunlarda yer alan benzer nitelikli gelir vergisi stopajı teşviklerinden yararlanamaz.

 

Bu madde kapsamında yapılan ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kâğıtlara ait damga vergisinin aylık brüt asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı beyan edilmez ve ödenmez.

 

Bu madde hükümleri; kamu idarelerine ait işyerleri, 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.

 

Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar ile mahsup şeklini ve dönemini belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir." hükümlerine yer verilmiştir.

 

Konu hakkındaki açıklamalar  16/03/2017  Tarihli ve 30009 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 297 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılmıştır.

 

Söz konusu  Tebliğin "Teşvikten yararlanacak işverenler" başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında;

 

"(1) Teşvikten, özel sektör işverenleri aşağıdaki şartlar dahilinde yararlanacaktır.

 

a) Sigortalının 1/2/2017 tarihinden itibaren işe alınmış olması,

 

b) Sigortalının işe alınmadan önce Türkiye İş Kurumuna kayıtlı olması,

 

c) Sigortalının en az ve kesintisiz üç ay süreyle işsiz olması (işe başladığı tarihten önceki üç aya ait sosyal güvenlik kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olması),

 

ç) Sigortalının işe girdiği tarihten önceki üç aylık sürede işsiz olmasına rağmen, işe girdiği tarihten önceki altı aylık süre içerisinde, Sosyal Güvenlik Kurumunun mevzuatı çerçevesinde, işten ayrılış nedeni en son (19), (20) ve (30) olarak bildirilenlerden olmaması,

 

d) Sigortalının, 2016 yılının Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinde yer alan sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olması…."

 

Aynı tebliğin "ilave istihdamın kapsamı" başlıklı 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında; 

 

"...

 

(3) 2016 yılının Aralık ayında sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumuna bu aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesini vermemiş olan işverenler, Tebliğin 4 üncü maddesindeki şartları taşımak kaydıyla 1/2/2017 tarihinden sonra işe aldıkları sigortalıların, 2016 yılında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları durumunda gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanırlar." 

 

açıklamalarına yer verilmiştir. 

 

Bu hüküm ve açıklamalara göre, 4447 sayılı Kanunun geçici 18 inci maddesi ile düzenlenen gelir vergisi stopajı teşvikinden 1/2/2017 tarihinden itibaren işe alınmış sigortalılar için yararlanılması mümkün bulunmakta olup bu tarihten önce işe alınan sigortalılar için söz konusu teşvikten yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

 

Buna göre, 2016 yılının Aralık ayına ilişkin Sosyal Güvelik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları ve 297 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki şartları taşımaları kaydıyla, 1/2/2017 tarihinden itibaren istihdam ettiğiniz ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Karar hükümleri uyarınca teşvikten faydalanmayan sigortalılarınız için,  4447 sayılı Kanunun geçici 18 inci maddesi ile düzenlenen gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanmanız mümkün bulunmaktadır.

 

Ancak, 1/2/2017 tarihinden sonra istihdam edilse ve tüm şartları taşısa dahi 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Karar hükümleri uyarınca teşvikten faydalanan sigortalılar için, 4447 sayılı Kanunun geçici 18 inci maddesinin ikinci fıkrası; "Bu madde kapsamında gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlananlar, diğer kanunlarda yer alan benzer nitelikli gelir vergisi stopajı teşviklerinden yararlanamaz." hükmü uyarınca,  4447 sayılı Kanunun geçici 18 inci maddesi ile düzenlenen gelir vergisi stopajı teşvikinden ayrıca yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

 

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

 

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.