Tarih : 09.05.2017
Yayın Dönemi : Temmuz 2017

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü 

Sayı : 64597866-180[28]-8334

Tarih: 09.05.2017

Konu : Sendikasyon kredisine katılan bankaya ödenen faiz ve komisyon tutarları üzerinden BSMV hesaplanıp hesaplanmayacağı

….

İlgi : …. özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Şirketinizin …, …, … Bank, …, … Bank ..., … ve … Bank, … isimli bankaların bir araya gelerek oluşturduğu konsorsiyumdan 250 milyon Euro sendikasyon kredisi kullandığı, konsorsiyum liderinin … ... Şubesi olduğu, sendikasyon kredisine katılan bankalar ile tek bir kredi sözleşmesinin imzalandığı, … Bank ... dahil krediyi veren bankaların verdikleri kredi tutarlarını … ... Şubesine aktardığı, … ... Şubesinin de 250 milyon Euro krediyi Şirketinize aktardığı, kredi geri ödemesinin … ... Şubesine yapıldığı, faiz ve komisyonların bu banka üzerinden diğer bankalara dağıtıldığı, … Bank ... ile doğrudan bir münasebetinizin olmadığı, Türkiye'de yerleşik … Bank ...nin kendi verdiği kredi tutarına isabet eden faiz ve komisyon tutarları üzerinden Şirketinizden banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) talep edildiği belirtilerek, Türkiye'de yerleşik … Bank ...'ye … ... Şubesi aracılığıyla ödenen söz konusu faiz ve komisyon tutarları üzerinden BSMV ödenip ödenmeyeceği hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu'nun 28 inci maddesinde, "Banka ve sigorta şirketlerinin 10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine tabidir." hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanunun mükellefi belirleyen 30 uncu maddesinde, BSMV'yi banka ve bankerlerle sigorta şirketlerinin ödeyeceği; matrahı belirleyen 31 inci maddesinde ise BSMV matrahının 28 inci maddede yazılı paraların tutarı olduğu hükme bağlanmıştır.

Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, yurt dışında yerleşik bankalar tarafından Türkiye'de yerleşik kişi ve kuruluşlara kredi kullandırılması halinde, bankacılık hizmetlerinin tamamen Türkiye hudutları haricinde yapılması nedeniyle kanunların mülkiliği prensibi açısından Türkiye hudutları içinde vergiyi doğuran olay meydana gelmediğinden kredi verme işlemi dolayısıyla yurt dışındaki bankalarca lehe alınan paralar BSMV'nin kapsamına girmemektedir.

Bu itibarla, … ... Şubesi önderliğinde diğer bankaların da katılımı ile sağlanan sendikasyon kredisine ait faiz ve komisyonların Şirketinizce adı geçen yabancı banka hesabına aktarılması dolayısıyla yabancı bankaların lehlerine aldıkları paralar üzerinden BSMV hesaplamasına gerek bulunmamaktadır. Ancak, Türkiye'deki katılımcı bankanın söz konusu işlemler nedeniyle lehine aldığı paralar BSMV'ye tabi bulunmaktadır.

Öte yandan, BSMV vasıtalı bir vergi olduğundan mükellef olan bankalarca müşterilerine yansıtılabilmekte olup, bu verginin tarafınıza yansıtılıp yansıtılamayacağı, banka ile aranızdaki özel hukuk hükümleri çerçevesinde çözümlenmesi gereken bir konudur.

Bilgi edinilmesini rica ederim.