Tarih : 18.05.2017
Yayın Dönemi : Temmuz 2017

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KAYSERİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)
 

Sayı: 50426076-130[28-2016/20-1332]-20853

18.05.2017

Konu:Hastane ameliyathanesinin hastane ile ilişkisi bulunmayan hekimlere kullandırılması hizmetinde uygulanacak KDV oranı

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinde; kendi nam ve hesabına çalışan hekimlerin, steril alan olması ve ameliyat için gerekli tıbbi makine, tesisat ve medikal malzemelerin bulunması sebebiyle hastaneniz ameliyathanesini kullanmayı talep ettikleri, hekimlerin ameliyathaneyi sadece kendi hastalarını tedavi etmek üzere kullanacakları, kullandıkları tüm malzemelerin hastaneniz tarafından karşılanacağı, yapılan anestezi türüne göre belirlenen ücretin hastanenize ödeneceği, hekimler ile hastaneniz arasında düzenlenen sözleşmenin iş ortaklığı/gelir paylaşımı sözleşmesi olduğu ve İş Kanunu kapsamında hizmet sözleşmesi olarak yorumlanamayacağı belirtilmekte ve hastanenizce, hekimlere kullandırılan ameliyathane, tıbbi ilaç ve malzemeler de göz önünde bulundurularak, düzenlenecek faturalarda uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranının ne olacağı sorulmaktadır.

KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin B/21 inci sırasındaki "İlgili Bakanlıklar ya da kanunlarla izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine getirilen insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil) ile bu hizmetleri ifa edenlere hekimlerce veya hekimler vasıtasıyla verilen hizmetler, ambulans hizmetleri" % 8 oranında KDV'ye tabi bulunmaktadır.

Buna göre, hastaneniz ameliyathanesinin gerekli tıbbi makine, tesisat ve medikal malzemelerle birlikte kendi hesabına çalışan hekimlere kullandırılmasının 2007/13033 sayılı BKK ekli (II) sayılı listenin B/21 inci sırası kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmadığından, söz konusu hizmetin genel oranda (% 18) KDV'ye tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.