Tarih : 21.04.2017
Yayın Dönemi : Temmuz 2017

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı: 90792880-155.15[2016/4399]-126074

21.04.2017

Konu: 6446 sayılı Kanun kapsamında sözleşme damga vergisi

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, ... Termik Santrali işine yönelik olarak üretim lisansı sahibi ... Enerji Üretim A.Ş. ile firmanız arasında imzalanan 22/11/2012 ve 11/09/2013 tarihli sözleşmelerin 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun geçici 4 üncü maddesi kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I-Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin nispi damga vergisine tabi olacağı hüküm altına alınmıştır.

4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 1 inci maddesinin 30 numaralı bendinde üretim tesisinin, elektrik enerjisinin üretildiği tesisler olduğu; 5784 sayılı Kanun ile eklenen geçici 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının c/2 numaralı bendinde, 31/12/2012 tarihine kadar işletmeye girecek üretim ve otoprodüktör lisansı sahibi tüzel kişilere sağlanan teşvikler uyarınca, üretim tesislerinin yatırım döneminde, üretim tesisleriyle ilgili yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtların damga vergisi ve harçtan müstesna olduğu hükme bağlanmış, 31/01/2013 tarih ve 28545 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 1/1/2013 tarihinden itibaren geçerli olan 6408 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle, 4628 sayılı Kanunun geçici 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "31/12/2012" ibaresi "31/12/2015" olarak değiştirilmiştir. 30/03/2013 tarih ve 28603 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde de 31/12/2015 tarihine kadar ilk defa işletmeye girecek üretim lisansı sahibi tüzel kişilere sağlanan teşvikler uyarınca, üretim tesislerinin yatırım döneminde, üretim tesisleriyle ilgili yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtların damga vergisi ve harçtan müstesna olduğu hüküm altına alınmış, ayrıca 6446 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin (5) numaralı bendi ile 4628 sayılı Kanunun geçici 14 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 24/12/2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 14/12/2015 tarihli ve 2015/8317 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Kararın 2 nci maddesiyle bu süre 31/12/2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Damga vergisinin kağıdın düzenlendiği anda doğduğu dikkate alındığında, kağıtların düzenlendikleri tarihte yürürlükte bulunan kanun hükümlerine göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Özelge talep formunuz ekinde yer alan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından ... Üretim Şirketine verilen ... 03/2008 tarihli ve EÜ ... numaralı ve 30 yıl süreli üretim lisansının sonlandırılarak bu lisansın devamı niteliğinde ... İli'nde kurulacak olan ... Enerji Santralı üretim tesisine yönelik olarak ... Enerji Üretim Şirketi adına ... 03/2012 tarihli ve EÜ ... numaralı Üretim Lisansı Belgesinin düzenlendiği; belgenin üretim tesisine ilişkin bilgilerin bulunduğu "Özel Hükümler" başlıklı bölümünde ... 07/2012 olan tesis tamamlama tarihinin ... 07/2012 tarihli ve ... sayılı Daire Başkanlık Olur'u ile ... /03/2015; ... /10/2015 tarihli ve …./. sayılı Kurul Kararı ile 31/12/2015 olarak belirlendiği; 28/01/2016 tarihli ve …./. sayılı Kurul Kararı ile de üretim tesisinin işletmeye alındığı yönünde tadil edildiği anlaşılmıştır.

Buna göre, şirketiniz ile Aksa Göynük Enerji Üretim Şirketi arasında imzalanan,

" ... kurulacak olan 2x135 MW gücündeki Termik Santralinde ... firmasına ait 2 Adet Akışkan Yataklı Kömür Kazanının komple montajının yapılması ve işletmeye alma çalışmalarına nezaret edilmesi işi" ne yönelik 22/11/2012 tarihli sözleşmeye, düzenlendiği tarih itibarıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından ... Enerji Üretim Şirketi adına düzenlenen ... 03/2012 tarihli ve EÜ ... numaralı Üretim Lisansı Belgesinde tesisin tamamlanma tarihinin 31/07/2012 tarihli "Olur" ile 25/03/2015 olarak belirlendiği dikkate alındığında, sözleşmenin düzenlendiği tarih itibarıyla tesis tamamlama tarihinin 31/12/2012 sonrası bir tarih olarak belirlenmesi nedeniyle damga vergisi istisnası uygulanması mümkün değildir.

" ... 2x135 MW Termik Santrali Desox Sistemi Mekanik İmalat ve Montaj İşleri"ne ilişkin 11/09/2013 tarihli sözleşmeye, sözleşme konusu işin ... İlinde kurulacak olan ... Enerji Santrali üretim tesisinin yatırım döneminde münhasıran bu tesis ile ilgili düzenlendiğinin tevsiki kaydıyla, düzenlendiği tarih itibariyle yürürlükte bulunan 6446 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca damga vergisi istisnası uygulanması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.